QUY ĐỊNH CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

Phiên bản 1 từ ngày 7 tháng 4 năm 2021.

§ 1 CHỦ DỊCH VỤ

Chủ sở hữu của Trang web Lenily tạihttps://lenily.com TimeTo SP. Z O. O. VỚI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ TẠI GLIWICE (44-100) TẠI SỐ 10 ĐƯỜNG DUNIKOWSKIEGO, ĐÃ ĐĂNG KÝ CÁC DOANH NHÂN DO TÒA ÁN CẤP HUYỆN LƯU TRỮ TẠI PHÒNG KINH DOANH GLIWICE X DƯỚI SỐ KRS: 0000673031, NIP: 6312669532, REGON: 367014696, [sau đây gọi là: Nhà cung cấp dịch vụ, Nhà điều hành], người cũng có thể được liên hệ qua e-mail theo địa chỉ e-mail sau: info@lenily.com

§ 2 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trên trang web https://lenily.com/pl, Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ truy cập trả phí vào Trang web Lenily, thông qua đó:

a. Phân tích được thực hiện về các đề nghị dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm trên cơ sở đơn đăng ký của khách hàng.

b. Trên cơ sở ứng dụng của Người dùng, Nhà cung cấp dịch vụ đưa ra các ưu đãi về sản phẩm hoặc dịch vụ từ danh mục do người dùng lựa chọn, cùng với việc so sánh các ưu đãi này dựa trên các chỉ số như: giá cả, tính khả dụng, chất lượng, ý kiến của những người dùng khác, kỹ thuật các khía cạnh đặc trưng cho một loại ưu đãi nhất định.

c. Người dùng nhận được quyền truy cập vào hệ thống công nghệ của Nhà điều hành dưới dạng một nền tảng cung cấp phân tích so sánh đầy đủ về các ưu đãi mà họ đang tìm kiếm, thông báo về các xu hướng hiện tại liên quan đến các ưu đãi được tìm thấy, theo dõi trạng thái của sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng sử dụng, cho phép mua các ưu đãi hoặc sản phẩm trên trang web của nhà sản xuất mà khách hàng quan tâm, theo yêu cầu của Người dùng.

d. Người dùng có thể gửi số lượng gửi không giới hạn trong phạm vi các danh mục khác nhau có sẵn trên nền tảng,

e. Các hoạt động do Người vận hành thực hiện, bao gồm thu thập và xử lý Thông tin từ Ứng dụng của Người dùng, nhằm mục đích xử lý Ứng dụng và cung cấp cho Người dùng thông tin về các ưu đãi đáp ứng các yêu cầu mà Người dùng chỉ định khi sử dụng Trang web, cũng như gửi các đơn đặt hàng do Người dùng cho Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ có quan tâm đến đề nghị của họ;

f. Người dùng nhận được bản tin theo chu kỳ với nội dung về các ưu đãi hiện tại từ các danh mục do người dùng chỉ định,

[sau đây gọi là: Dịch vụ]

2. Trong phiên bản demo (miễn phí), Khách truy cập nhận được quyền truy cập vào phiên bản giới hạn về chức năng của Trang web, theo đó Nhà cung cấp dịch vụ giới thiệu cho anh ta các ưu đãi với số lượng hạn chế.

3. Các quy định được ban hành trên cơ sở nghệ thuật. 8 giây. 1 điểm 1 của Đạo luật ngày 18 tháng 7 năm 2002 về cung cấp các dịch vụ điện tử (tức là Tạp chí Luật năm 2020, mục 344) [sau đây gọi là Đạo luật].

4. Các Quy định này xác định nội dung của Thỏa thuận giữa các Bên, các điều kiện và thủ tục cung cấp Dịch vụ của Nhà điều hành cho Người dùng. Bắt đầu sử dụng Dịch vụ được đề cập trong Quy định có nghĩa là đọc và chấp nhận hoàn toàn và vô điều kiện các điều khoản của Quy định mà Người dùng tuyên bố bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm Tôi đã đọc Chính sách quyền riêng tư và chấp nhận Quy định về việc cung cấp dịch vụ điện tử. Chấp nhận các Quy định có nghĩa là việc Nhà cung cấp dịch vụ ký kết hợp đồng ràng buộc pháp lý về việc cung cấp dịch vụ cho Người dùng để nhận thù lao (ngoại trừ quyền truy cập vào phiên bản demo của Trang web, miễn phí).

5. Mỗi Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy chế kể từ thời điểm họ bắt đầu sử dụng các dịch vụ của Trang web.

6. Người dùng chỉ có thể là người lớn với đầy đủ năng lực pháp lý. Bằng cách đăng ký tài khoản người dùng và chấp nhận các Quy định này, Người dùng xác nhận các yêu cầu được chỉ định.

7. Người dùng có nghĩa vụ trả thù lao cho Dịch vụ của Nhà điều hành theo §5 của Quy định và Chính sách về Biểu phí và Hoàn lại tiền (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien) có sẵn trên trang web của Nhà điều hành.

8. Chủ sở hữu trang web không phải là chủ sở hữu của các dịch vụ và sản phẩm được trình bày. Các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ có phiếu mua hàng được trình bày cuối cùng sẽ tự quản lý kho sản phẩm và sự sẵn có của các phiếu mua hàng của họ.

9. Các nghĩa vụ của Nhà điều hành theo Thỏa thuận này được giới hạn trong việc cung cấp Dịch vụ trong lĩnh vực phân tích, giám sát và trình bày các sản phẩm hoặc dịch vụ (ưu đãi) từ danh mục do người dùng chỉ định. Trong trường hợp Khách hàng quyết định đặt mua dịch vụ hoặc sản phẩm được giới thiệu. Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp ưu đãi đã đặt hàng mà khách hàng muốn sử dụng. Người vận hành không phải là một bên trong hợp đồng được ký kết giữa Người dùng và Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp dịch vụ, do đó Người vận hành không điều chỉnh hoặc kiểm soát việc tuân thủ của giao dịch với luật hiện hành và các tiêu chuẩn pháp lý, các điều khoản của giao dịch, cũng như các hành động và ảnh hưởng của việc giao kết, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng. Đơn vị vận hành không xem xét các khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc không thực hiện (thực hiện không đúng) nghĩa vụ của Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp dịch vụ phát sinh từ các hợp đồng này.

10. Nhà điều hành không đảm bảo sự sẵn có đầy đủ của dịch vụ hoặc sản phẩm trong quá trình Người dùng chuẩn bị Ứng dụng, mà chỉ phải chọn các tùy chọn khả dụng dựa trên ứng dụng (ưu đãi). Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp dịch vụ quyết định về tính khả dụng. Dữ liệu về các sản phẩm và dịch vụ do Người vận hành cung cấp cho Người dùng trong Báo cáo không cấu thành lời đề nghị cung cấp dịch vụ được đảm bảo.

§ 3 CÁC ĐỊNH NGHĨA

1. Người dùng: một thể nhân trưởng thành có đầy đủ năng lực để thực hiện các giao dịch pháp luật dân sự, có tài khoản riêng và quyền truy cập vào Trang web, người đã trải qua thủ tục đăng ký và nhận Dữ liệu ủy quyền cá nhân, Người dùng là một Bên của Thỏa thuận với Nhà cung cấp dịch vụ trên các điều khoản được nêu trong các Quy định này

2. Lượt truy cập: Người tự nhiên đã truy cập trang web bất kỳ lúc nào. Một thể nhân đã tạo tài khoản trong phiên bản demo (miễn phí).

3. Dịch vụ: Nền tảng internet của Lenily có sẵn trên trang web https://lenily.com/pl phân tích được thực hiện về các ưu đãi của dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm trên cơ sở của ứng dụng do khách hàng điền vào. Nhà điều hành đưa ra các ưu đãi về sản phẩm hoặc dịch vụ từ danh mục do người dùng lựa chọn, cùng với việc so sánh các ưu đãi này dựa trên các chỉ số như: giá cả, tính khả dụng, chất lượng, ý kiến của những người dùng khác, các khía cạnh kỹ thuật đặc trưng cho một loại ưu đãi nhất định.

Người dùng nhận được quyền truy cập vào hệ thống công nghệ của Nhà điều hành dưới dạng một nền tảng cung cấp phân tích so sánh đầy đủ về các ưu đãi mà họ đang tìm kiếm, thông báo về các xu hướng hiện tại liên quan đến các ưu đãi được cung cấp, theo dõi trạng thái của sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng bởi khách hàng, cho phép mua các ưu đãi hoặc sản phẩm trên trang web của nhà sản xuất mà khách hàng quan tâm, phù hợp với ứng dụng của Người dùng.

4. Đăng ký - tự động gia hạn quyền truy cập vào Trang web Lenily trong một phiên bản đầy đủ chức năng, nhờ tính phí tự động theo chu kỳ để sử dụng Trang web phù hợp với các điều kiện quy định trong Chính sách thuế quan và hoàn tiền (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien).

5. Chính sách thuế quan và hoàn trả - tài liệu chỉ định các điều khoản thanh toán hiện tại để truy cập vào Trang web: số phí, thời gian đăng ký, phương thức thanh toán, gói, giá và chính sách hoàn trả, và bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến các khoản thanh toán của Người dùng cho Dịch vụ của Nhà điều hành. Chính sách Biểu phí và Hoàn lại tiền cho từng loại Dịch vụ và bất kỳ thông tin thanh toán nào khác được Nhà điều hành xác định, chỉ ra và cập nhật thường xuyên trên Trang web của Nhà điều hành tại liên kết sau: https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien.

6. Dữ liệu Ủy quyền là dữ liệu cho phép Xác thực Người dùng. Theo mặc định, thông tin đăng nhập và mật khẩu do Người dùng tạo là Dữ liệu Ủy quyền của Người dùng.

7. Xác thực có nghĩa là xác nhận năng lực pháp lý của Người sử dụng để thực hiện các giao dịch thông qua Trang web và / hoặc nhận thông tin về các giao dịch thông qua Trang web theo quy trình được quy định trong Thỏa thuận này. Để thực hiện thao tác qua Trang web, Người dùng phải xác thực bằng phần mềm của Người vận hành trên cơ sở Dữ liệu ủy quyền do Người dùng nhập.

8. Chính sách bảo mật là chính sách quy định việc xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân và / hoặc dữ liệu khác của Người dùng và Nhà điều hành trong suốt thời gian của Thỏa thuận này, có tại: https://lenily.com/vi/ching-sach-bao-mat

9. Biểu mẫu có nghĩa là một tài liệu điện tử do Người dùng tạo ra, cho biết Thông tin sẽ được sử dụng bởi Trang web.

10. Thông tin có nghĩa là dữ liệu về các tính năng ưu tiên của sản phẩm hoặc dịch vụ do Người dùng cung cấp và Người vận hành sử dụng để chuẩn bị Báo cáo, cũng như dữ liệu của Người dùng, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân của họ.

11. Nhà sản xuất có nghĩa là một pháp nhân riêng biệt (từ Nhà điều hành) điều hành hoạt động kinh doanh, cung cấp cho Người dùng các sản phẩm có sẵn trong ưu đãi của họ theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng của nhà sản xuất.

12. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là một pháp nhân riêng biệt (với Nhà điều hành) tiến hành kinh doanh, cung cấp cho Người dùng các dịch vụ có sẵn trong ưu đãi của họ theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng của nhà cung cấp dịch vụ.

13. Báo cáo - tài liệu điện tử do Người vận hành tạo trên cơ sở Ứng dụng, chứa danh sách các ưu đãi có sẵn cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp sản phẩm từ danh mục do Người dùng chỉ ra, phù hợp với các thông số do Người dùng lựa chọn, trên cơ sở đó danh sách được tạo cho Người dùng, được đặt trên Tài khoản cá nhân của Người dùng trong phần Phiếu mua hàng. Theo quyết định của Nhà điều hành, nó có thể được bổ sung bằng các ưu đãi khác mà theo ý kiến của Nhà điều hành, Người dùng cũng có thể quan tâm.

14. Biểu mẫu Người dùng có nghĩa là trang trên Trang web của Nhà điều hành, nơi Người dùng phải nhập tất cả thông tin đăng ký có liên quan trước khi truy cập Trang web theo Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật.

15. Khoảng thời gian cung cấp dịch vụ (Khoảng thời gian) có nghĩa là khoảng thời gian Đăng ký hoạt động trong đó Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp Dịch vụ cho Người dùng. Các loại Khoảng thời gian như vậy được chỉ định trên trang web của Nhà điều hành tại liên kết sau: https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien

16. Nhà điều hành thanh toán - một pháp nhân bên ngoài xử lý các khoản thanh toán cho Dịch vụ trên Trang web, phù hợp với mô hình thanh toán do Người dùng chọn, được Nhà cung cấp dịch vụ cho phép trong Chính sách thuế quan và hoàn lại tiền (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien). Chi tiết thẻ thanh toán để thực hiện thanh toán Đăng ký được cung cấp trực tiếp cho Nhà điều hành thanh toán.

17. Nhà cung cấp dịch vụ (Nhà điều hành) và Người dùng đôi khi có thể được gọi riêng là một "Bên" trong Thỏa thuận này và được gọi chung là "Các bên".

§ 4 ĐĂNG KÝ

1. Để truy cập Dịch vụ, Người dùng phải đăng ký tài khoản Người dùng trên Trang web, chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận khi điền vào Biểu mẫu người dùng trên trang web. Sự đồng ý của Người dùng đối với các điều khoản của Thỏa thuận này tại thời điểm nhập dữ liệu của họ trên trang web cấu thành sự chấp nhận Thỏa thuận này của Người dùng.

2. Người dùng phải hoàn thành Biểu mẫu Người dùng trên trang web bằng cách nhập các chi tiết đăng ký có liên quan. Khi nhập dữ liệu trên trang web, Người sử dụng phải cung cấp tên và họ, mã vùng, số Pesel, ngày sinh, nơi ở, số điện thoại, địa chỉ e-mail và mật khẩu.

3. Người sử dụng phải cung cấp thông tin liên quan, đầy đủ, đáng tin cậy và đảm bảo tính liên quan của nó. Bạn phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn được yêu cầu cho Thông báo theo Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật cho Thỏa thuận này.

4. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của dữ liệu ủy quyền mà bạn sử dụng để truy cập trang web. Hơn nữa, Người dùng đồng ý rằng anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu cá nhân mà anh ta cung cấp.

5. Nếu Người dùng nhận thấy bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Dữ liệu ủy quyền của mình, họ có nghĩa vụ thông báo ngay cho Người vận hành về việc đó bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật theo địa chỉ e-mail sau: support_vi@lenily.com.

6. Khi đăng ký trên trang web, Người dùng không có quyền tiết lộ (hoặc trong trường hợp tiết lộ tự chịu trách nhiệm) họ, tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail và dữ liệu cá nhân khác hoặc dữ liệu của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của cá nhân họ các hoạt động đó được thực hiện trực tiếp bằng cách điền vào biểu mẫu Người dùng.

7. Để sử dụng Dịch vụ do Nhà điều hành cung cấp theo Thỏa thuận này, Người dùng phải luôn tuân theo thủ tục Đăng ký được quy định trong Thỏa thuận này.

8. Để gửi Thông báo, Người dùng phải cung cấp Thông tin theo yêu cầu. Khi tạo Ứng dụng, Người dùng phải chỉ ra các thông số của dịch vụ hoặc sản phẩm, tùy thuộc vào danh mục mà người dùng đã chọn, đồng thời cung cấp tên, họ, nơi ở và các dữ liệu khác cần thiết để hoàn tất đơn đặt hàng.

9. Thủ tục Gửi được thực hiện từ Tài khoản Cá nhân của Người dùng sau khi Người dùng đã thực hiện giao dịch thanh toán cho việc cung cấp Dịch vụ. Người dùng phải thanh toán cho Dịch vụ theo Thỏa thuận này với số tiền và theo cách thức được quy định trong §5 của Quy định này.

10. Sau khi nhận được Đơn, Người vận hành phải đưa ra các đề nghị phù hợp với các thông số được chỉ định trong ứng dụng.

11. Nhà điều hành cung cấp dịch vụ cho Người dùng 24/7. Các hoạt động của Nhà điều hành nhằm thực hiện Thỏa thuận này, không được thực hiện tự động, sẽ được thực hiện vào các ngày làm việc.

§ 5 CÁC GIẢI QUYẾT THANH TOÁN

1. Nhà điều hành xác định chi phí của Dịch vụ trong Chính sách thuế quan và tiền hoàn lại (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien) có trên Trang web của Nhà điều hành.

2. Nhà điều hành có quyền đơn phương thay đổi toàn bộ hoặc một phần giá của Dịch vụ (tức là giảm hoặc tăng), thiết lập Biểu giá mới và / hoặc hủy bỏ Biểu giá hiện tại. Nếu Người dùng không đồng ý với sự thay đổi (có hiệu lực) của Biểu thuế mới, người đó có quyền gửi tuyên bố từ bỏ Thỏa thuận và rút Đăng ký bất kỳ lúc nào. Thủ tục Hủy Đăng ký được mô tả trong §6.

3. Nhà điều hành thu tiền thù lao cho Dịch vụ của mình trước trong một khoảng thời gian Đăng ký cụ thể.

4. Người dùng thực hiện thanh toán cho Dịch vụ của Nhà điều hành bằng cách đăng ký và cung cấp chi tiết thanh toán ngân hàng / thẻ tín dụng của mình qua Trang web hoặc thỏa thuận khác với Nhà điều hành, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ internet. Số tiền sẽ được tự động khấu trừ từ tài khoản ngân hàng của Người dùng theo thời hạn thanh toán đã chọn và các điều khoản đăng ký và gói mà người dùng đã chọn.

5. Thanh toán cho các dịch vụ của Nhà điều hành thường dưới hình thức ghi nợ trực tiếp tiền từ tài khoản thẻ ngân hàng của Người dùng, phù hợp với tỷ giá hiện tại được chỉ định trong Chính sách thuế quan và hoàn lại tiền (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien) có sẵn trên trang web của Nhà điều hành. Nếu không có đủ tiền trong tài khoản của Người dùng để thanh toán cho các dịch vụ của Nhà điều hành, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ ngay lập tức chặn quyền truy cập của Người dùng vào Trang web. Thời điểm quyền truy cập bị chặn, Nhà cung cấp dịch vụ ngừng cung cấp dịch vụ cho Người dùng và Người dùng không có quyền truy cập vào nội dung của Trang web. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền lặp lại các nỗ lực rút tiền để Người dùng thực hiện thanh toán hiệu quả cho Dịch vụ của nhà điều hành. Nếu thanh toán được thực hiện thành công, Nhà điều hành sẽ khôi phục quyền truy cập của Người dùng vào Trang web. Ghi nợ trực tiếp hoạt động dựa trên các điều khoản của đăng ký định kỳ hoặc thanh toán một lần tùy thuộc vào sự lựa chọn của Người dùng.

6. Việc Nhà điều hành cung cấp dịch vụ chỉ diễn ra dưới dạng điện tử thông qua Hệ thống và Tài khoản người dùng.

7. Đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến là Blue Media S.A.

8.Các phương thức thanh toán có sẵn:

Thẻ tín dụng:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

§ 6 SỰ TỪ CHỨC

HỦY ĐĂNG KÝ

CHẤM DỨT

1. Thỏa thuận này được coi là đã ký kết và có hiệu lực kể từ ngày Người dùng thực hiện các hoạt động được quy định trong §4 và 5 của Quy định, tức là anh ta đăng ký Người dùng và thanh toán cho Dịch vụ, có nghĩa là chấp nhận đầy đủ và vô điều kiện tất cả các điều khoản của Điều này Thỏa thuận của Người dùng mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. và / hoặc các hạn chế.

2. Người dùng có quyền hủy đăng ký đăng ký trả phí bất kỳ lúc nào - từ bỏ các dịch vụ trả phí. Để hủy đăng ký, Người dùng phải nhấp vào liên kết https://lenily.com/vi/unsubscribe và thực hiện các hành động bắt buộc. Bằng cách hủy đăng ký thanh toán, Người dùng chấm dứt Thỏa thuận đã ký kết trên cơ sở các Quy định này.

3. Việc hủy đăng ký được thực hiện theo cách tự động. Đơn đăng ký sẽ được Nhà cung cấp dịch vụ xử lý trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hủy đăng ký. Việc hủy thanh toán có hiệu lực từ Kỳ thanh toán / Đăng ký tiếp theo.

4. Bằng cách tuyên bố khi Đăng ký rằng Người dùng yêu cầu bắt đầu Dịch vụ ngay lập tức, Bằng cách ký kết Thỏa thuận này, Người dùng thể hiện sự đồng ý rõ ràng và đầy đủ của mình và thừa nhận rằng sẽ không có khoảng thời gian rút lại 14 ngày (theo Đạo luật Quyền của Người tiêu dùng) sau khi được được gửi bởi Nhà cung cấp dịch vụ Báo cáo và đề nghị từ các tổ chức tài chính.

§ 7 QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Nhà điều hành cung cấp cho Người dùng quyền truy cập 24/7 vào Trang web.

2. Nhà mạng có quyền kiểm tra và xác minh trước Thông tin do Người dùng tiết lộ.

3. Nhà điều hành có nghĩa vụ xem xét tất cả các Báo cáo của Người dùng và gửi các Báo cáo thích hợp, miễn là Người dùng đã quen thuộc với các điều khoản của Thỏa thuận này và đã hoàn thành Đơn đăng ký một cách chính xác.

4. Nhà điều hành phải thông báo cho Người dùng về bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản của Thỏa thuận này bằng cách xuất bản phiên bản Quy định mới nhất.

5. Nhà điều hành có quyền chặn Người sử dụng nếu Người sử dụng không thanh toán đầy đủ cho các Dịch vụ theo các quy định của Thỏa thuận này.

6. Nhà điều hành có quyền đình chỉ hoạt động của Trang web - Trang web và / hoặc Dịch vụ, cũng như phần cứng và phần mềm đảm bảo sự tương tác giữa các Bên trong Thỏa thuận này, trong trường hợp có bất kỳ trục trặc, lỗi hoặc hỏng hóc đáng kể nào, như cũng như để bảo trì phòng ngừa và ngăn chặn truy cập trái phép. Trong khoảng thời gian ngừng hoạt động của Trang Web, thù lao sẽ không được tính cho Người sử dụng.

7. Nhà điều hành có quyền hiển thị các tùy chọn ưu đãi khác trong Tài khoản cá nhân của Người dùng không đáp ứng các yêu cầu được chỉ định ban đầu về thông số, để cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ có thể có.

§ 8 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

1. Người dùng cam kết tuân theo các quy tắc của Thỏa thuận này.

2. Người sử dụng cũng phải cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký trên trang web.

3. Người dùng không được quyền sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc sử dụng bất kỳ trang web hoặc phần nào của Trang web cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước của Người điều hành. Đặc biệt, theo Thỏa thuận này, Nhà cung cấp Dịch vụ không cấp cho Người dùng bất kỳ giấy phép nào, chuyển giao bản quyền đối với nội dung của Trang web, hoặc đối với khái niệm về Trang web.

4. Người dùng chỉ có thể truy cập Trang web bằng dữ liệu ủy quyền của mình từ một thiết bị tại một thời điểm.

5. Nhà điều hành thông báo cho Người dùng về bất kỳ thay đổi nào đối với Quy định, Biểu phí và Chính sách hoàn lại tiền và Chính sách bảo mật. Tuy nhiên, Người dùng có nghĩa vụ đọc một cách độc lập và kịp thời Thông tin về các thay đổi đối với Biểu thuế và các điều khoản của Thỏa thuận này được công bố trên Trang web.

6. Người dùng có nghĩa vụ thanh toán cho Dịch vụ theo Biểu giá đúng thời hạn và theo các điều khoản do Người vận hành thiết lập. Biểu phí cho từng loại Dịch vụ được Nhà điều hành xác định, chỉ định và cập nhật liên tục trên trang web của Nhà điều hành tại: https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien.

7. Người dùng có quyền gửi khiếu nại đến Nhà điều hành và phải gửi Thông báo theo cách thức và các trường hợp được quy định trong Thỏa thuận này tại §11.

8. Người dùng có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào theo các quy tắc được cung cấp trong §6 của Quy định. Trong trường hợp chấm dứt đó, Người dùng mất quyền truy cập đầy đủ và sử dụng trang web của Nhà điều hành và Dịch vụ của Nhà điều hành mà không phải hoàn trả cho Người dùng đó.

9. Quyền chặn Người sử dụng có nghĩa là Nhà điều hành có quyền đơn phương chặn Người dùng để Người sử dụng không sử dụng Dịch vụ trong trường hợp Người dùng vi phạm các Quy định này.

§ 9 ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB

1. Các yêu cầu kỹ thuật để sử dụng Dịch vụ trên Trang web như sau:

a. Người dùng có Thiết bị cuối;

b. Truy cập Internet, bao gồm chương trình được sử dụng để duyệt các tài nguyên của nó: (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome và Safari cho Mac OS X); các phiên bản trình duyệt cũ hơn có thể không tương thích với trang web;

c. Có tài khoản e-mail;

d. Hỗ trợ Javascript cho cookie.

2. Nhà cung cấp dịch vụ thông báo rằng khi sử dụng Trang web, thông tin văn bản ngắn được lưu trên Thiết bị cuối của Người dùng, cái gọi là cookie. Việc cài đặt "cookie" là cần thiết để cung cấp các Dịch vụ thích hợp trên Trang web. Chi tiết về việc sử dụng "cookie" được nêu trong Chính sách Bảo mật có sẵn trên trang web: https://lenily.com/vi/ching-sach-bao-mat.

§ 9 DỊCH VỤ BẢN TIN

1. Bằng cách đăng ký, Người dùng có thể đồng ý nhận bản tin từ Nhà cung cấp dịch vụ đến địa chỉ e-mail do Người dùng cung cấp trong biểu mẫu đăng ký. (hộp kiểm);

2. Nhà xuất bản của bản tin là Nhà cung cấp dịch vụ.

3. Là một phần của dịch vụ gửi thông tin thương mại qua e-mail, Nhà xuất bản gửi thông tin dưới dạng thư điện tử (e-mail) ("Bản tin") đến địa chỉ e-mail do Người đăng ký cung cấp.

4. Dịch vụ đăng ký Bản tin miễn phí cho Người dùng có Tài khoản Người dùng và Đăng ký đang hoạt động để thanh toán cho Dịch vụ của Nhà điều hành.

5. Bản tin bao gồm, trong số những thứ khác, thông tin cập nhật về ưu đãi, mô tả về ưu đãi thương mại hiện tại, thông tin về các sự kiện trong ngành, các sự kiện liên quan đến khuyến mại hiện tại và các chiến dịch đặc biệt, và tin tức.

6. Việc kích hoạt dịch vụ gửi Bản tin của Người đăng ký diễn ra bằng cách nhập địa chỉ e-mail của Người đăng ký vào "Bản tin:" và nhấp vào nút "Lưu" và kích hoạt liên kết có trong e-mail được gửi tự động đến địa chỉ được cung cấp bởi Người đăng ký, để xác minh tính đúng đắn của thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký.

7. Việc không xác nhận địa chỉ e-mail của Người đăng ký dẫn đến việc xóa dữ liệu đã nhập vào cơ sở dữ liệu sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

8. Việc Người đăng ký sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua e-mail tùy thuộc vào việc sở hữu tài khoản e-mail đang hoạt động và được định cấu hình chính xác.

9. Đặt hàng dịch vụ gửi Bản tin của Người đăng ký cũng tương tự như việc gửi thông tin thương mại bằng e-mail theo đúng quy trình. 10 giây 2 trong số các Đạo luật nêu trên ngày 18 tháng 7 năm 2002 về việc cung cấp các dịch vụ điện tử.

10. Mỗi Bản tin bao gồm:

a. thông tin về Nhà xuất bản,

b. điền vào trường "chủ đề", nêu rõ nội dung của lô hàng,

c. thông tin về cách hủy dịch vụ.

11. Mỗi Người dùng-Người đăng ký Bản tin có thể chọn không nhận nó qua

a. Nhấp vào liên kết có trong chân trang của mỗi thư hoặc

b. thông báo cho Nhà cung cấp dịch vụ về việc sẵn sàng hủy đăng ký qua e-mail đến địa chỉ brakzgody@lenily.com.

12. Sau khi thực hiện một trong các bước trên, Người đăng ký được xóa khỏi danh sách đăng ký Bản tin.

13. Địa chỉ e-mail do Người đăng ký cung cấp cho các mục đích sử dụng Bản tin sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của Người đăng ký.

§ 10 XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Nhà cung cấp dịch vụ là người quản lý dữ liệu cá nhân.

2. Người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình và có quyền sửa nó.

3. Bằng cách đặt dữ liệu cá nhân và bất kỳ dữ liệu nào khác trên trang web, Người dùng xác nhận rằng anh ta đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ có trên trang web https://lenily.com/vi/ching-sach-bao-mat và rằng anh ta đã đồng ý cho Nhà điều hành xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích thực hiện Thỏa thuận này. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân trong Chính sách quyền riêng tư.

4. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng là cung cấp dịch vụ cho Người dùng, cung cấp cho Người dùng khả năng sử dụng Trang web, tham gia vào các chiến dịch quảng cáo, quảng cáo được nhắm mục tiêu và thực hiện các hoạt động khác được mô tả trong Thỏa thuận.

5. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được xử lý kể từ thời điểm Người dùng đăng ký trên Trang web cho đến khi thu hồi sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân.

6. Người dùng đồng ý cho Người điều hành gửi thông tin về các chiến dịch quảng cáo do Người điều hành và / hoặc các đối tác của nó thực hiện, cũng như bất kỳ thông tin nào khác, việc phổ biến chúng không bị cấm, đến địa chỉ e-mail do Người dùng cung cấp.

§ 11 RÚT TIỀN TỪ HỢP ĐỒNG

1. Trách nhiệm của Nhà cung cấp dịch vụ đối với Người dùng là Người tiêu dùng được quy định bởi các quy định của Đạo luật ngày 30 tháng 5 năm 2014 về quyền của người tiêu dùng (Tạp chí Luật 2019.134, tức là đã được sửa đổi) và các quy định khác của luật hiện hành nói chung.

2. Người dùng là Người tiêu dùng có thể, theo quy định của nghệ thuật. 27 của Đạo luật Quyền của Người tiêu dùng - mà không nêu lý do - rút khỏi hợp đồng đã ký với Người dùng qua Trang web, bằng cách gửi tuyên bố có liên quan bằng văn bản đến địa chỉ của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc qua e-mail đến địa chỉ sau: reklamacje@lenily.com trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Để đáp ứng thời hạn này, chỉ cần gửi một báo cáo trước khi hết hạn là đủ. Tuyên bố sẽ được Người tiêu dùng gửi qua e-mail đến địa chỉ e-mail nêu trên của Nhà cung cấp dịch vụ. Tuyên bố có thể được gửi theo mẫu, một mẫu được đính kèm với các Quy định này, phù hợp với Đạo luật về quyền của người tiêu dùng. Trong trường hợp rút khỏi Thỏa thuận, Thỏa thuận được coi là vô hiệu.

3. Quyền rút khỏi hợp đồng trên cơ sở khoản 2 (ở trên) không áp dụng đối với các thực thể tiến hành hoạt động kinh doanh, bao gồm cả hoạt động nghề nghiệp, như một phần của hoạt động này và vì nhu cầu của họ, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ điện tử .

4. Yêu cầu Dịch vụ truy cập vào nội dung / sản phẩm kỹ thuật số trong thời hạn bắt đầu trước khi hết hạn mười bốn ngày kể từ ngày người tiêu dùng ký kết hợp đồng với Nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời Người tiêu dùng đồng ý bắt đầu của dịch vụ bởi Nhà cung cấp dịch vụ trước khi hết thời hạn quy định trong điều này. 27 của Đạo luật về quyền của người tiêu dùng, tức là trước khi hết hạn mười bốn ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng với Nhà cung cấp dịch vụ (Điều 36 (2) của Đạo luật, có nghĩa là (Người tiêu dùng xác nhận điện tử khi đặt hàng bằng cách chọn tùy chọn) mà Người tiêu dùng chấp nhận các quy định và muốn cung cấp dịch vụ ngay lập tức và hiểu rằng anh ta sẽ không thể rút khỏi nó trong vòng 14 ngày và đã được Nhà cung cấp dịch vụ thông báo rằng anh ta đã mất quyền rút khỏi hợp đồng tại thời gian đồng ý để Nhà cung cấp dịch vụ bắt đầu cung cấp dịch vụ trước khi hết thời hạn 14 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng này.

5. Thời hạn nộp (gửi) tuyên bố rút khỏi hợp đồng được quy định trong điều này. 27 của Đạo luật về quyền của người tiêu dùng có hiệu lực kể từ ngày ký kết hợp đồng (Điều 28 (2) của Đạo luật này).

6. Sau khi Người dùng rút khỏi hợp đồng, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ hoàn trả cho Người dùng theo giá đã thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo rút khỏi hợp đồng. Giá được hoàn lại bằng cách thanh toán vào số tài khoản ngân hàng do Người dùng cung cấp. Trừ khi Người dùng đã yêu cầu bắt đầu Dịch vụ ngay lập tức, khi đó yêu cầu hoàn lại phí đã trả sẽ không đến hạn. Trong tình huống như vậy, Người dùng có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào và chấm dứt Thỏa thuận theo các điều khoản được mô tả trong §6.

§ 12 SỰ BẢO ĐẢM

1. Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm với Người tiêu dùng theo các điều khoản của nghệ thuật. 556 của Bộ luật Dân sự và các bộ luật tiếp theo về các khiếm khuyết (bảo hành).

2. Trong trường hợp hợp đồng với người tiêu dùng, nếu khiếm khuyết vật lý được phát hiện trong vòng một năm kể từ ngày cung cấp dịch vụ, thì người ta cho rằng lỗi đó đã tồn tại tại thời điểm rủi ro được chuyển sang người tiêu dùng.

3. Nếu dịch vụ được bán có khiếm khuyết, người tiêu dùng có thể:

a. đưa ra tuyên bố yêu cầu giảm giá;

b. nộp tuyên bố rút khỏi hợp đồng;

trừ khi Nhà cung cấp dịch vụ loại bỏ khiếm khuyết ngay lập tức và không gây bất tiện quá mức cho Người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu dịch vụ đã được sửa chữa bởi Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà cung cấp dịch vụ không đáp ứng nghĩa vụ thay thế dịch vụ bằng một dịch vụ không bị lỗi hoặc loại bỏ lỗi, thì họ không có quyền thay thế dịch vụ hoặc loại bỏ lỗi đó.

4. Thay vì việc loại bỏ lỗi do Nhà cung cấp dịch vụ đề xuất, Người tiêu dùng có thể yêu cầu thay thế dịch vụ bằng một dịch vụ không có lỗi hoặc thay vì thay thế dịch vụ, yêu cầu loại bỏ lỗi đó, trừ khi không thể để đưa dịch vụ tuân thủ hợp đồng theo cách thức mà Người tiêu dùng lựa chọn hoặc sẽ yêu cầu chi phí quá cao so với phương thức do Nhà cung cấp dịch vụ đề xuất. tuy nhiên, khi đánh giá chi phí vượt quá, giá trị của dịch vụ không có khuyết tật, loại và tầm quan trọng của khuyết tật được tìm thấy sẽ được tính đến cũng như sự bất tiện mà Người tiêu dùng có thể phải chịu.

5. Người tiêu dùng không thể rút khỏi hợp đồng nếu sai sót không liên quan.

6. Nếu dịch vụ có khiếm khuyết, người tiêu dùng cũng có thể:

a. thay thế dịch vụ bằng dịch vụ không có khuyết tật;

b. yêu cầu rằng khiếm khuyết được loại bỏ.

7. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thay thế dịch vụ bị lỗi bằng dịch vụ không có lỗi hoặc loại bỏ lỗi trong một thời gian hợp lý mà không gây bất tiện quá mức cho Người tiêu dùng.

8. Nhà cung cấp dịch vụ có thể từ chối đáp ứng yêu cầu của Người tiêu dùng nếu không thể đưa dịch vụ bị lỗi phù hợp với hợp đồng theo cách thức mà người mua đã chọn hoặc yêu cầu chi phí quá cao so với phương pháp thứ hai có thể để đưa dịch vụ bị lỗi vào tuân theo hợp đồng.

9. Người tiêu dùng thực hiện các quyền theo bảo hành phải gửi Khiếu nại theo các quy định tại §13 của Quy định này.

10. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chịu chi phí để loại bỏ lỗi trong Dịch vụ.

11. Nhà cung cấp dịch vụ trong vòng mười bốn ngày sẽ đáp ứng các quy định dựa trên điều khoản. 5615 Bộ luật dân sự: tuyên bố về yêu cầu giảm giá, yêu cầu xóa bỏ khuyết tật. Nhà cung cấp dịch vụ trong vòng ba mươi ngày (Điều 7a của Luật Người tiêu dùng) sẽ phản hồi bất kỳ tuyên bố nào khác của Người tiêu dùng không nằm trong khoảng thời gian mười bốn ngày được quy định trong Bộ luật Dân sự.

12. Nếu không, anh ta coi như tuyên bố hoặc yêu cầu của Người tiêu dùng là chính đáng.

13. Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm theo bảo hành nếu phát hiện ra lỗi vật lý trong vòng hai năm kể từ ngày cung cấp dịch vụ cho Người tiêu dùng.

14. Yêu cầu của Người tiêu dùng về việc loại bỏ khuyết tật sẽ hết hiệu lực sau một năm kể từ ngày phát hiện ra khuyết tật, nhưng không sớm hơn hai năm kể từ ngày cung cấp dịch vụ cho Người tiêu dùng.

15. Trong thời hạn quy định tại điểm 13, Người tiêu dùng có thể gửi tuyên bố rút khỏi hợp đồng hoặc giảm giá do lỗi trong dịch vụ đã bán và nếu Người tiêu dùng yêu cầu thay thế dịch vụ cho một dịch vụ không có lỗi hoặc loại bỏ lỗi, thời hạn nộp tuyên bố rút khỏi hợp đồng, giảm giá bắt đầu từ khi đã hết thời hạn thay thế dịch vụ, loại bỏ.

16. Trong trường hợp có cuộc điều tra trước tòa án hoặc tòa án trọng tài về một trong các quyền được bảo hành, thì thời hạn thực hiện các quyền khác của Người tiêu dùng về mặt này sẽ bị đình chỉ cho đến khi có kết luận cuối cùng của thủ tục tố tụng. Điều tương tự cũng áp dụng đối với thủ tục hòa giải, nhưng thời hạn để thực hiện các quyền bảo hành khác do Người tiêu dùng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày tòa án từ chối chấp thuận giải quyết được kết luận trước khi hòa giải viên hoặc hòa giải không thành.

17. Để thực hiện các quyền theo bảo hành đối với các khiếm khuyết pháp lý của dịch vụ được bán, các quy định của khoản này sẽ được áp dụng tương ứng, tuy nhiên, khoảng thời gian bắt đầu từ ngày mà Người tiêu dùng biết về sự tồn tại của lỗi và nếu Người tiêu dùng biết về lỗi chỉ do hành động của người thứ ba - kể từ ngày phán quyết được đưa ra trong tranh chấp với bên thứ ba trở thành cuối cùng.

18. Nếu do khiếm khuyết trong dịch vụ, Người tiêu dùng đã tuyên bố rút khỏi hợp đồng hoặc giảm giá thì Người tiêu dùng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại mà mình phải chịu khi giao kết hợp đồng mà không biết về sai sót đó, ngay cả khi thiệt hại đó hậu quả của các trường hợp mà Nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm, cụ thể là họ có thể yêu cầu hoàn trả chi phí ký kết hợp đồng, chi phí thu thập, vận chuyển, lưu trữ và bảo hiểm dịch vụ, hoàn trả chi phí trong phạm vi mà nó đã làm không được hưởng lợi từ chúng, và không nhận được khoản bồi hoàn từ bên thứ ba và khoản bồi hoàn chi phí của quy trình. Điều này không ảnh hưởng đến các quy định về nghĩa vụ sửa chữa thiệt hại trên các nguyên tắc chung.

19. Việc kết thúc bất kỳ thời hạn nào để tìm ra lỗi không loại trừ việc thực hiện các quyền theo bảo hành nếu Nhà cung cấp dịch vụ che giấu khuyết điểm một cách gian dối.

20. Nhà cung cấp dịch vụ, nếu có nghĩa vụ cung cấp hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính cho Người tiêu dùng, sẽ thực hiện chúng không chậm trễ quá mức, không muộn hơn khoảng thời gian theo quy định của pháp luật.

21. Các quy định về quyền được bảo hành và quyền khiếu nại thuộc về người tiêu dùng, chúng áp dụng tương ứng với doanh nhân có quyền của người tiêu dùng.

§ 13 THỦ TỤC KHIẾU NẠI

1. Mỗi Người dùng Trang web có quyền gửi khiếu nại về:

a) liên quan đến hoạt động của Trang web,

b) Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp hàng hóa / dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số không hiệu suất hoặc không phù hợp,

c) tính toán sai giá đối với Dịch vụ,

d) có thể liên quan đến việc Nhà cung cấp dịch vụ không đáp ứng việc bắt đầu cung cấp các Dịch vụ này được quy định trong Thỏa thuận.

2. Khiếu nại phải được gửi bằng văn bản hoặc e-mail đến địa chỉ: ul. Dunikowskiego 10 44-100 Gliwice hoặc qua e-mail đến địa chỉ sau: reklamacje@lenily.com

3. Đơn khiếu nại phải bao gồm họ và tên của Người dùng, chi tiết liên hệ: số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail, cũng như mô tả về vấn đề nằm trong đơn khiếu nại, thời gian khiếu nại, trình bày hoàn cảnh giải thích cho khiếu nại, số lượng bồi thường hoặc các khoản phí khác theo Thỏa thuận hoặc các quy định pháp luật - nếu nguyên đơn yêu cầu họ thanh toán, số tài khoản ngân hàng.

4. Đơn khiếu nại có thể được gửi trong vòng 2 năm kể từ:

a) Vào ngày nhận được quyền truy cập vào Dịch vụ / nội dung kỹ thuật số / hàng hóa khi chúng được thực hiện không đúng cách hoặc sẽ được thực hiện

b) vào ngày cuối cùng của thời hạn thanh toán khi việc cung cấp Dịch vụ bị gián đoạn,

c) ngày mà Dịch vụ được thực hiện không đúng cách hoặc sẽ được thực hiện,

d) ngày nhận được thông tin về việc tính toán sai số tiền đến hạn;

e) giao một hóa đơn có tính toán không chính xác về số tiền phải trả cho việc cung cấp Dịch vụ.

f) Đơn khiếu nại được gửi sau thời hạn này sẽ không được xem xét, trong đó Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thông báo ngay cho Người dùng

5. Thủ tục khiếu nại được tiến hành bởi Nhà cung cấp dịch vụ, người này sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng việc xử lý khiếu nại được thực hiện cẩn thận, kỹ lưỡng và kịp thời có tính đến tất cả các tình huống của vụ việc.

6. Các khiếu nại được xem xét trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nhà cung cấp dịch vụ nhận được khiếu nại. Nếu khiếu nại không được xem xét trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn thì được coi là khiếu nại đã được chấp nhận.

7. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thông báo cho Người dùng về phương thức giải quyết khiếu nại bằng thư hoặc e-mail, tùy thuộc vào phương thức gửi khiếu nại.

8. Trong trường hợp thuê không gian quảng cáo, các điều khoản khiếu nại sẽ được quy định trong một thỏa thuận cá nhân giữa các Bên.

9. Nếu dịch vụ được cung cấp có lỗi, Người dùng có thể gửi tuyên bố giảm giá hoặc rút khỏi hợp đồng, trừ khi Nhà cung cấp dịch vụ ngay lập tức và không gây bất tiện quá mức cho người mua, thay thế dịch vụ bị lỗi bằng dịch vụ không có lỗi hoặc loại bỏ lỗi. Giới hạn này không áp dụng nếu dịch vụ đã được thay thế hoặc sửa chữa bởi Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà cung cấp dịch vụ không đáp ứng nghĩa vụ thay thế dịch vụ bằng một dịch vụ không bị lỗi hoặc để loại bỏ lỗi.

10. Nếu Người dùng là người tiêu dùng, thay vì việc loại bỏ lỗi do Nhà cung cấp dịch vụ đề xuất, họ có thể yêu cầu thay thế dịch vụ bằng một dịch vụ không có lỗi hoặc thay vì thay thế dịch vụ, yêu cầu loại bỏ lỗi đó, trừ khi không thể đưa dịch vụ tuân thủ hợp đồng theo cách thức do người mua lựa chọn hoặc sẽ đòi hỏi chi phí quá cao so với cách thức mà người bán đề xuất. Khi đánh giá phần chi phí vượt quá, giá trị của mặt hàng không có khuyết tật, loại và tầm quan trọng của khuyết tật được tìm thấy sẽ được tính đến cũng như sự bất tiện mà người mua có thể phải chịu.

11. Mức giá đã giảm phải tương ứng với mức giá thu được từ hợp đồng, trong đó giá trị của Dịch vụ bị lỗi bằng giá trị của dịch vụ không có khuyết tật.

12. Người dùng không được rút khỏi hợp đồng nếu lỗi không liên quan.

13. Việc gửi đơn khiếu nại không tạm dừng nghĩa vụ thanh toán các khoản phí do Nhà cung cấp dịch vụ phải trả trên cơ sở hiện tại.

14. Người dùng có quyền theo đuổi các khiếu nại trong thủ tục tòa án hoặc, trong trường hợp của Người tiêu dùng, thông qua các thủ tục để giải quyết các tranh chấp của người tiêu dùng ngoài tòa án sau khi hoàn thành thủ tục khiếu nại. Thủ tục khiếu nại được coi là hết nếu khiếu nại không được Nhà cung cấp dịch vụ chấp nhận hoặc Nhà cung cấp dịch vụ chưa thanh toán số tiền đã khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày khiếu nại được chấp nhận.

15. Tranh chấp luật dân sự phát sinh từ Thỏa thuận được ký kết với Người dùng là Người tiêu dùng có thể được kết luận một cách thân thiện bằng cách giải quyết tranh chấp người tiêu dùng ngoài tòa án.

16. Nếu Khiếu nại không được chấp nhận, Người dùng có thể hỏi:

a) Để được hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Thanh tra người tiêu dùng thành phố hoặc Poviat hoặc một trong các tổ chức người tiêu dùng (Liên đoàn Người tiêu dùng, Hiệp hội Người tiêu dùng Ba Lan). Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang web: www.uokik.gov.pl

b) Gửi Thanh tra tỉnh về Thanh tra Thương mại tại Katowice, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, hộp thư bưu điện số 178, số điện thoại ban thư ký: 32 35 68 100, fax: 32 255 10 12, địa chỉ e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl(or another of a similar nature),

c) by another authorized entity entered in the register of authorized entities, kept by the President of UOKiK, at the request of the Subscriber who is a consumer,

d) may bring a civil claim to a common court having jurisdiction over the case

18. Các quy tắc và thủ tục tiếp cận với việc giải quyết tranh chấp người tiêu dùng ngoài tòa án được quy định riêng trong luật hoặc trong các quy định được các pháp nhân có thẩm quyền sử dụng như một phần của việc giải quyết tranh chấp người tiêu dùng, cụ thể là các quy định áp dụng trong các pháp nhân này.

§ 14 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC BÊN

1. Các Bên sẽ chịu trách nhiệm theo Thỏa thuận này nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các điều khoản của nó.

2. Nhà mạng thực hiện xác minh ban đầu đối với Thông tin do Người dùng đăng tải, nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc Người dùng không đáp ứng các yêu cầu do Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp dịch vụ quy định.

3. Người dùng chấp nhận rằng các Dịch vụ do Người vận hành cung cấp có thể được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

4. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào của Người sử dụng do việc không sử dụng được Trang web hoặc một số Dịch vụ của Trang web do kết nối Internet kém, sự cố kỹ thuật của Người dùng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không liên quan đến khả năng của Người vận hành trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận đó. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Người dùng phải chịu liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Nhà điều hành được cung cấp theo Thỏa thuận này, trừ khi thiệt hại đó là do sự thiếu thiện chí, cố ý hoặc gian lận từ phía Nhà điều hành.

5. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về các hành động hoặc thiếu sót của Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp dịch vụ, Nhà điều hành không đảm bảo việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng, mà chỉ lựa chọn và đề xuất các ưu đãi phù hợp nhất cho Người dùng dựa trên thông báo.

6. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về việc đạt được bất kỳ kết quả nào bằng cách sử dụng thông tin được tiết lộ cho Người dùng trong Báo cáo. Người dùng đồng ý sử dụng thông tin do Nhà điều hành cung cấp về các đề nghị và tự chịu rủi ro.

7. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về việc Trang web không đáp ứng được mong đợi của Người sử dụng và / hoặc nhận thức của anh ta; việc không đáp ứng được kỳ vọng và / hoặc nhận thức tiêu cực sẽ không tạo thành cơ sở để coi Dịch vụ là chất lượng kém hoặc không đủ.

8. Các quy định của Thỏa thuận này không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Người vận hành đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng Thỏa thuận và phù hợp với các nguyên tắc chung của Bộ luật Dân sự.

9. Các Bên sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoặc không thực hiện đúng thời hạn các nghĩa vụ theo Quy định này, nếu việc thực hiện hoặc không đúng thời hạn xảy ra do các trường hợp hoặc lý do ngoài tầm kiểm soát của các Bên, chẳng hạn như chiến tranh (bao gồm cả nội chiến) , bạo loạn, phá hoại, cấm vận, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên khác, bùng phát, hành động hoặc không hoạt động của cơ quan công quyền, đình công, đại dịch, bệnh dịch ... Tất cả hoặc bất kỳ trường hợp nào trong số này đều được coi là bất khả kháng. Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được thông tin về việc xảy ra các trường hợp bất khả kháng làm chậm trễ hoặc cản trở việc thực hiện Hợp đồng, các Bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản.

10. Các bên không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, yêu cầu bồi thường hoặc các chi phí khác có thể phát sinh do nguyên nhân bất khả kháng.

11. Nếu trường hợp bất khả kháng làm gián đoạn hoặc ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ của các Bên trong thời gian dài hơn 30 ngày, mỗi Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng này bằng cách thông báo trước bằng văn bản cho Bên kia.

§ 15 QUY ĐỊNH THỨC

1. Quy chế có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 năm 2021.

2. Việc thay đổi nội dung của các Quy định này hoặc ban hành các quy định mới của Nhà cung cấp dịch vụ có thể diễn ra trong trường hợp:

a. thay đổi nội dung của luật áp dụng chung, cũng như việc ban hành bản án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm hình thành hoặc thay đổi quyền hoặc nghĩa vụ của các bên được quy định trong hợp đồng hoặc bên thứ ba, cũng ảnh hưởng đến cách thức cung cấp dịch vụ như những thay đổi trong lĩnh vực luật thuế, cụ thể là ảnh hưởng đến số lượng nghĩa vụ thuế, đưa ra các loại thuế hoặc phí mới, hoặc thay đổi cách thức thực hiện chúng;

b. những thay đổi về đặc tính và điều kiện kỹ thuật của việc vận hành trang web, đặc biệt là những thay đổi liên quan đến tiến bộ kỹ thuật hoặc công nghệ;

c. những thay đổi về nguyên tắc hoạt động của Internet hoặc nguyên tắc liên lạc trong mạng này do tiến bộ kỹ thuật hoặc công nghệ gây ra, những thay đổi trong luật áp dụng chung hoặc các quyết định hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

d. các thay đổi về tổ chức hoặc các chuyển đổi về tổ chức và pháp lý của Nhà cung cấp dịch vụ, không bao gồm các thay đổi dẫn đến hậu quả pháp lý;

e. bất khả kháng.

3. Nhà cung cấp Dịch vụ thông báo về việc thay đổi hoặc ban hành các quy định mới qua trang web của Dịch vụ. Các sửa đổi đối với Quy định có hiệu lực - trong trường hợp không có bảo lưu khác - kể từ ngày đăng thông tin về thay đổi. Các điều khoản mới của Quy chế áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau khi chúng có hiệu lực. Nếu việc sửa đổi Quy định liên quan đến Người dùng hiện tại, họ cũng được thông báo về thay đổi qua e-mail.

4. Nếu Người dùng không chấp nhận việc sửa đổi Quy định, người đó có quyền chấm dứt Thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức, với điều kiện là thông báo được đưa ra dưới hình thức Thỏa thuận đã được ký kết, không muộn hơn trong vòng 14 ngày kể từ ngày được thông báo về sự thay đổi. Người dùng bị ràng buộc bởi các điều khoản của Quy định đã được cung cấp cho anh ta.

5. Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ dưới dạng điện tử phù hợp với Quy định.

6. Luật Ba Lan sẽ áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ theo các Quy định này.

7. Trong trường hợp có tranh chấp, các Bên chủ yếu có nghĩa vụ tìm kiếm một giải pháp hữu nghị cho tranh chấp.

8. Nhà điều hành gửi thông tin liên quan đến tài khoản của Người dùng (ví dụ: Ủy quyền thanh toán, tài khoản, thay đổi mật khẩu hoặc hình thức thanh toán, gửi kèm yêu cầu xác nhận, thông báo) dưới dạng điện tử, qua e-mail địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký trong ủy quyền Người dùng / Biểu mẫu dữ liệu.

9. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Wspierane systemy płatności.Trang web sử dụng cookie. Thêm thông tin