ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

Phiên bản 1 từ ngày 7 tháng 4 năm 2021.


§ 1 CHỦ SỞ HỮU DỊCH VỤ


Chủ sở hữu của trang web Lenily.com tại https://lenily.com là TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, đã nhập vào Sổ đăng ký Doanh nhân của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia do Tòa án Quận ở Gliwice, Bộ phận Thương mại thứ 10 của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia lưu giữ theo số 0000673031, NIP 6312669532, sau đây gọi là: Nhà điều hành, cũng có thể liên hệ qua email theo địa chỉ email sau: info@lenily.com


§ 2 QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Trên trang web https://lenily.com/vi, Nhà điều hành cung cấp dịch vụ trả phí để truy cập Dịch vụ Lenily.com, thông qua đó:
  1. Một phân tích về các dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm được thực hiện dựa trên đơn đăng ký mà khách hàng điền vào.
  2. Dựa trên yêu cầu của Người dùng, Nhân viên hỗ trợ sẽ giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc danh mục được chọn bởi người dùng, cùng với việc so sánh các ưu đãi này dựa trên các chỉ số như: giá cả, tính sẵn có, chất lượng và các khía cạnh kỹ thuật đặc trưng của một loại ưu đãi nhất định.
  3. Người dùng có quyền truy cập vào hệ thống công nghệ của Nhà điều hành dưới dạng một nền tảng cung cấp phân tích so sánh đầy đủ về các ưu đãi mà họ đang tìm kiếm, thông tin về xu hướng hiện tại liên quan đến các ưu đãi được tìm kiếm, giám sát tình trạng sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng sử dụng, cho phép mua các ưu đãi hoặc sản phẩm trên trang web của nhà sản xuất mà nằm trong lĩnh vực quan tâm của khách hàng, theo yêu cầu của Người dùng.
  4. Vị trí của các ưu đãi được trình bày dựa trên: đánh giá chủ quan của Nhà cung cấp Dịch vụ dựa trên giá cả, chất lượng, tính sẵn có, cũng như bất kỳ thỏa thuận ràng buộc nào giữa Nhà khai thác và Nhà cung cấp Dịch vụ.
  5. Người dùng có thể tạo số lượng báo cáo không giới hạn trong các danh mục khác nhau có sẵn trên nền tảng,
  6. Các hoạt động được thực hiện bởi Nhà điều hành, bao gồm việc thu thập và xử lý thông tin từ Báo cáo của Người dùng, nhằm xử lý Báo cáo và cung cấp cho Người dùng thông tin về các ưu đãi đáp ứng các yêu cầu được chỉ định bởi Người dùng trong khi sử dụng Dịch vụ, cũng như đặt hàng được thực hiện bởi Người dùng đến các Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ có các ưu đãi mà họ quan tâm;
  7. Người dùng nhận được bản tin định kỳ, trình bày nội dung về các ưu đãi hiện tại từ các danh mục được người dùng chỉ định,

  Dịch vụ

2

 • Các quy định đã được ban hành dựa trên Điều 8(1)(1) của Luật ngày 18 tháng 7 năm 2002 về cung cấp dịch vụ điện tử (văn bản tuyển tập: Tờ báo Luật năm 2020, mục 344) [sau đây được gọi là: Luật].
 • Nội dung của Thỏa thuận kết nối các Trang, điều kiện và phương thức cung cấp Dịch vụ của Nhà điều hành đối với Người dùng được định nghĩa trong Quy định này. Bắt đầu sử dụng các Dịch vụ được bao phủ bởi Quy định có nghĩa là Người dùng đã làm quen và chấp nhận hoàn toàn và không điều kiện các điều khoản của Quy định, mà Người dùng tuyên bố bằng cách đánh dấu vào ô kiểm "Tôi đã đọc Chính sách bảo mật và chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ được cung cấp điện tử". Chấp nhận Quy định có nghĩa là kết luận một thỏa thuận pháp lý ràng buộc để cung cấp Dịch vụ của Nhà điều hành cho Người dùng với một khoản phí (trừ truy cập vào phiên bản demo của Dịch vụ, miễn phí).
 • Mỗi người dùng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy định từ thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ của Dịch vụ.
 • Chỉ người trưởng thành có đầy đủ năng lực pháp lý mới có thể trở thành người dùng. Bằng cách đăng ký tài khoản người dùng và chấp nhận các Quy định này, Người dùng xác nhận các yêu cầu đã nêu.
 • Người dùng phải thanh toán cho Dịch vụ của Nhà khai thác theo Điều 5 của Quy định và Chính sách giá và hoàn tiền (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien) có sẵn trên trang web của Nhà khai thác.
 • Chủ sở hữu Dịch vụ không phải là chủ sở hữu của các dịch vụ và sản phẩm được trình bày. Các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ, những người đề xuất của họ cuối cùng quản lý tình trạng hàng tồn kho của sản phẩm và tính khả dụng của các đề xuất của họ.
 • Các nhiệm vụ của Nhà điều hành phát sinh từ Thỏa thuận này được giới hạn trong việc cung cấp Dịch vụ trong phạm vi phân tích, giám sát và trình bày các sản phẩm hoặc dịch vụ (các ưu đãi) thuộc danh mục được chỉ định bởi người dùng. Trong trường hợp Khách hàng quyết định đặt hàng dịch vụ hoặc sản phẩm được giới thiệu, Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp ưu đãi được đặt hàng mà khách hàng muốn sử dụng. Nhà điều hành không phải là một bên trong thỏa thuận được ký kết giữa Người dùng và Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ, do đó Nhà điều hành không điều chỉnh hoặc kiểm soát sự tuân thủ của các giao dịch với các luật và quy định pháp lý áp dụng, các điều khoản giao dịch, cũng như các hành động và hiệu quả của việc ký kết, thực hiện hoặc chấm dứt thỏa thuận. Nhà điều hành không xem xét các khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc không thực hiện (thực hiện không đúng) các nghĩa vụ của Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ phát sinh từ các thỏa thuận này.
 • Nhà điều hành không đảm bảo tính sẵn có đầy đủ của dịch vụ hoặc sản phẩm trong quá trình Người dùng chuẩn bị Đơn đăng ký, mà chỉ có trách nhiệm chọn các tùy chọn tiềm năng dựa trên Đơn đăng ký (các đề xuất). Tính sẵn có được quyết định bởi Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp dịch vụ. Các thông tin về sản phẩm và dịch vụ được Nhà điều hành cung cấp cho Người dùng trong Báo cáo không đại diện cho một đề xuất dịch vụ được đảm bảo.

§ 3 ĐỊNH NGHĨA

 1. Người dùng: một cá nhân trưởng thành, có đầy đủ năng lực pháp lý, sở hữu tài khoản của riêng mình và có quyền truy cập vào Dịch vụ, đã trải qua thủ tục đăng ký và đã nhận được Dữ liệu ủy quyền cá nhân, Người dùng là Bên tham gia Thỏa thuận với Nhà cung cấp Dịch vụ về các điều khoản được chỉ định trong Quy định này
 2. Khách truy cập: Một người vật lý đã truy cập vào trang web bất kỳ lúc nào. Một người vật lý đã tạo tài khoản trong phiên bản demo (miễn phí).
 3. Dịch vụ: Nền tảng trực tuyến Lenily.com có sẵn trên trang web https://lenily.com/vi thông qua việc phân tích các đề xuất dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng tìm kiếm dựa trên đơn đăng ký mà khách hàng đã điền. Nhà điều hành hiển thị các đề xuất về sản phẩm hoặc dịch vụ từ danh mục mà người dùng đã chọn, cùng với việc so sánh các đề xuất này dựa trên các chỉ số như: giá cả, sẵn có, chất lượng, đánh giá từ người dùng khác, các khía cạnh kỹ thuật đặc trưng cho loại đề xuất đó.
 4. Đăng ký - truy cập tự động được gia hạn cho trang web Lenily.com với đầy đủ chức năng của nó, nhờ vào việc thu thập phí tự động theo chu kỳ để sử dụng trang web theo các điều kiện được quy định trong Chính sách Giá cả và Hoàn trả (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien). Thỏa thuận được ký kết vô thời hạn. Đăng ký có thể bị hủy - gián đoạn bất cứ lúc nào thông qua tab https://lenily.com/vi/unsubscribe. Phí được thu thập theo chu kỳ cho đến khi đăng ký bị chấm dứt.
 5. Chính sách giá và hoàn tiền - một tài liệu chỉ định các điều khoản thanh toán hiện tại để truy cập Dịch vụ: phí, thời gian đăng ký, phương thức thanh toán, gói dịch vụ, giá cả, chính sách hoàn tiền và bất kỳ dữ liệu liên quan đến thanh toán nào khác cho Dịch vụ của Nhà điều hành. Chính sách giá và hoàn tiền cho mỗi loại Dịch vụ và bất kỳ thông tin thanh toán nào khác được xác định, chỉ định và thường xuyên cập nhật bởi Nhà điều hành trên Trang web của Nhà điều hành theo liên kết sau: https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien.
 6. Dữ liệu xác thực là dữ liệu cho phép xác thực người dùng. Mặc định, tên đăng nhập và mật khẩu được tạo bởi người dùng là Dữ liệu xác thực của người dùng.
 7. Xác thực có nghĩa là xác nhận khả năng pháp lý của Người dùng để thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ và/hoặc nhận thông tin về các giao dịch thông qua Dịch vụ theo thủ tục quy định trong Thỏa thuận này. Để thực hiện một thao tác thông qua Dịch vụ, Người dùng phải xác thực bằng cách sử dụng phần mềm của Nhà điều hành dựa trên Dữ liệu ủy quyền được nhập bởi Người dùng.
 8. Chính sách bảo mật là chính sách quy định việc xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân và/hoặc dữ liệu Người dùng và Nhà điều hành trong suốt thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này, có sẵn tại: https://lenily.com/vi/ching-sach-bao-mat
 9. Ứng dụng có nghĩa là một tài liệu điện tử được tạo bởi Người dùng, chỉ định Thông tin sẽ được sử dụng bởi Dịch vụ.
 10. Thông tin có nghĩa là dữ liệu về các tính năng ưu tiên của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Người dùng và được Sử dụng để chuẩn bị Báo cáo, cũng như dữ liệu Người dùng, bao gồm Dữ liệu Cá nhân của họ.
 11. Nhà sản xuất có nghĩa là một thực thể pháp lý riêng (không phải là Nhà điều hành) kinh doanh, cung cấp cho Người dùng các sản phẩm có sẵn trong đề xuất của nó theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng của nhà sản xuất.
 12. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là một thực thể riêng (không phải của Nhà điều hành) kinh doanh, cung cấp cho Người dùng các dịch vụ có sẵn trong đề xuất của nó theo các điều khoản được quy định trong thỏa thuận của Nhà cung cấp dịch vụ.
 13. Báo cáo - một tài liệu điện tử được tạo ra bởi Nhà điều hành dựa trên Ứng dụng, chứa danh sách các ưu đãi có sẵn cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp sản phẩm từ danh mục được chỉ định bởi Người dùng, theo các thông số được chọn bởi Người dùng, dựa trên đó một danh sách được tạo ra cho Người dùng và đặt trong Tài khoản Cá nhân của Người dùng trong phần Ưu đãi. Theo quyết định của Nhà điều hành, nó có thể được bổ sung bằng các ưu đãi khác mà theo ý kiến ​​của Nhà điều hành, cũng có thể thu hút sự quan tâm của Người dùng.
 14. User Form có nghĩa là trang trên trang web của Nhà điều hành mà Người dùng phải nhập tất cả thông tin đăng ký liên quan trước khi truy cập Dịch vụ theo Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật.
 15. Thời gian cung cấp Dịch vụ (Các khoảng thời gian) có nghĩa là thời gian đăng ký hoạt động trong đó Nhà điều hành cung cấp Dịch vụ cho Người dùng. Các loại Khoảng thời gian như vậy được chỉ định trên trang web của Nhà điều hành dưới đường link sau: https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien
 16. Nhà điều hành thanh toán - một thực thể bên ngoài xử lý thanh toán cho Dịch vụ trong Dịch vụ, theo mô hình thanh toán được chọn bởi Người dùng và cho phép bởi Nhà cung cấp Dịch vụ trong Chính sách Giá cả và Hoàn tiền (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien). Dữ liệu thẻ thanh toán để đăng ký thanh toán được cung cấp trực tiếp cho Nhà điều hành thanh toán.
 17. Người điều hành (Operator) và Người dùng có thể được gọi một cách riêng lẻ là "Bên" trong Thỏa thuận này, và được gọi chung là "Các bên".

§ 4 ĐĂNG KÝ

 1. Để truy cập Dịch vụ, Người dùng phải đăng ký tài khoản Người dùng trên Trang web, chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận khi điền vào Biểu mẫu Người dùng trên trang web. Sự đồng ý của Người dùng với các điều khoản của Thỏa thuận này vào thời điểm nhập dữ liệu của mình trên trang web đại diện cho việc Người dùng chấp nhận Thỏa thuận này.
 2. Người dùng phải điền vào Mẫu Người dùng trên trang web bằng cách nhập dữ liệu đăng ký thích hợp. Khi nhập dữ liệu trên trang web, người dùng phải cung cấp tên và họ, mã bưu chính, số PESEL, ngày sinh, nơi cư trú, số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu của họ.
 3. Người dùng phải cung cấp thông tin quan trọng, đầy đủ và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo tính hữu ích của chúng. Người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân của mình được yêu cầu trong Đơn đăng ký theo Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật liên quan đến Thỏa thuận này.
 4. Người dùng đồng ý rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật dữ liệu đăng nhập được sử dụng để truy cập trang web. Ngoài ra, người dùng đồng ý rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi họ.
 5. Nếu Người dùng nhận thấy bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của Dữ liệu ủy quyền của mình, Người dùng có nghĩa vụ thông báo ngay cho Nhà điều hành bằng cách liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật tại địa chỉ email sau: support_vi@lenily.com.
 6. Trong quá trình đăng ký trên trang web, Người dùng không được phép tiết lộ (hoặc trong trường hợp tiết lộ, chịu trách nhiệm độc quyền) họ, tên, số điện thoại, địa chỉ email và các dữ liệu cá nhân khác hoặc dữ liệu của bên thứ ba mà không có sự đồng ý cá nhân cho những hành động này được thực hiện trực tiếp bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu Người dùng.
 7. Để sử dụng Dịch vụ được cung cấp bởi Nhà điều hành theo Thỏa thuận này, Người dùng phải luôn tuân theo thủ tục nộp Thông báo được quy định trong Thỏa thuận này.
 8. Để gửi báo cáo, Người dùng phải cung cấp Thông tin theo yêu cầu. Khi tạo Báo cáo, Người dùng phải chỉ định các thông số của dịch vụ hoặc sản phẩm tùy thuộc vào danh mục được chọn bởi người dùng và cung cấp tên, họ, địa chỉ cư trú và các dữ liệu khác cần thiết để thực hiện đơn hàng.
 9. Thủ tục nộp đơn được thực hiện từ Tài khoản Cá nhân của Người dùng sau khi Người dùng đã thực hiện giao dịch thanh toán để cung cấp Dịch vụ. Người dùng phải thanh toán cho Dịch vụ theo Thỏa thuận này với số tiền và phương thức được quy định tại §5 của Quy định này.
 10. Sau khi nhận được Ứng dụng, Nhà điều hành phải trình bày các đề xuất theo các tham số được cung cấp trong ứng dụng.
 11. Nhà cung cấp cung cấp dịch vụ cho người dùng suốt ngày đêm. Các hoạt động của nhà cung cấp nhằm thực hiện Thỏa thuận này, những hoạt động chưa được thực hiện tự động sẽ được thực hiện vào các ngày làm việc.

§ 5 GIẢI QUYẾT THANH TOÁN

 1. Nhà điều hành xác định chi phí của Dịch vụ trong các Chính sách Giá cả và Hoàn trả Chi phí (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien) có sẵn trên trang web của Nhà điều hành.
 2. Người điều hành có quyền thay đổi giá dịch vụ một cách đơn phương toàn bộ hoặc một phần (tức là giảm hoặc tăng), thiết lập các mức giá mới và/hoặc hủy bỏ các mức giá hiện có. Nếu Người dùng không đồng ý với thay đổi (có hiệu lực) của các mức giá mới, người dùng có quyền nộp đơn từ chối thỏa thuận và rút khỏi đăng ký bất cứ lúc nào. Thủ tục hủy đăng ký đã được mô tả trong §6.
 3. Nhà điều hành thu phí trước cho Dịch vụ của mình cho một khoảng thời gian xác định của Gói đăng ký.
 4. Người dùng thanh toán cho Dịch vụ của Nhà cung cấp bằng cách đăng ký và cung cấp dữ liệu thanh toán ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của họ thông qua Trang web hoặc bằng cách khác được thỏa thuận với Nhà cung cấp, bao gồm sử dụng các công nghệ internet. Các quỹ tiền tệ sẽ được tự động trừ từ tài khoản ngân hàng của Người dùng theo khoảng thời gian thanh toán được chọn và các quy tắc đăng ký và gói dịch vụ mà người dùng đã chọn.
 5. Thanh toán cho dịch vụ của Nhà điều hành thường được thực hiện dưới dạng một đơn đặt hàng thanh toán cho các quỹ tiền tệ từ tài khoản thẻ ngân hàng của Người dùng, theo tỷ giá hiện tại được chỉ định trong Chính sách Giá cả và Hoàn trả (https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien) có sẵn trên trang web của Nhà điều hành. Nếu tài khoản của Người dùng không có đủ tiền để thanh toán cho dịch vụ của Nhà điều hành, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ ngay lập tức chặn truy cập của Người dùng vào Dịch vụ. Khi chặn truy cập, Nhà điều hành ngừng cung cấp dịch vụ cho Người dùng và Người dùng không có quyền truy cập vào nội dung của Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch vụ có quyền thực hiện các nỗ lực lần lượt để rút tiền để thanh toán thành công cho dịch vụ của Nhà điều hành bởi Người dùng. Nếu thanh toán được thực hiện thành công, Nhà điều hành khôi phục quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ. Đơn đặt hàng thanh toán hoạt động theo các điều khoản của một đăng ký định kỳ hoặc thanh toán một lần, tùy thuộc vào sự lựa chọn của Người dùng.
 6. Việc cung cấp dịch vụ bởi Nhà điều hành chỉ được thực hiện thông qua hệ thống và Tài khoản Người dùng.
 7. Các phương thức thanh toán có sẵn và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán được chỉ định tại https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien

§ 6 TỪ CHỐI

HỦY ĐĂNG KÝ

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Thỏa thuận này được coi là đã được ký kết và ràng buộc từ ngày Người dùng thực hiện các hành động được quy định tại §4 I 5 của Quy định, tức đăng ký làm Người dùng và thanh toán cho Dịch vụ, điều này có nghĩa là Người dùng đã chấp nhận đầy đủ và không điều kiện tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này mà không có bất kỳ ngoại lệ và/hoặc giới hạn nào.
 2. Người dùng có quyền hủy đăng ký trả phí - từ bỏ dịch vụ trả phí bất cứ lúc nào. Để hủy đăng ký, người dùng phải nhấp vào liên kết https://lenily.com/vi/unsubscribe và thực hiện các hành động yêu cầu. Bằng cách hủy đăng ký thanh toán, người dùng chấm dứt thỏa thuận được ký kết dựa trên các Quy định này.
 3. Hủy đăng ký được thực hiện theo cách tự động. Yêu cầu được xử lý bởi Nhà cung cấp Dịch vụ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nộp yêu cầu hủy đăng ký. Việc hủy thanh toán có hiệu lực từ kỳ thanh toán / đăng ký tiếp theo
 4. Bằng cách khai báo trong quá trình Đăng ký rằng Người dùng yêu cầu bắt đầu Dịch vụ ngay lập tức, bằng việc ký kết Thỏa thuận này, Người dùng thể hiện sự đồng ý rõ ràng đầy đủ và nhận thức rằng thời gian rút lui 14 ngày (theo Đạo luật Quyền của Người tiêu dùng) sẽ không áp dụng sau khi Nhà cung cấp Dịch vụ gửi Báo cáo và các ưu đãi từ các tổ chức tài chính.

§ 7 QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA NHÀ ĐIỀU HÀNH

 1. Nhà điều hành cung cấp cho người dùng truy cập vào trang web 24/7.
 2. Người điều hành có quyền kiểm tra và xác minh sơ bộ thông tin được tiết lộ bởi người dùng.
 3. Nhà điều hành có nghĩa vụ xem xét tất cả các Báo cáo của Người dùng và nộp các Báo cáo thích hợp miễn là Người dùng đã đọc các điều khoản của Thỏa thuận này và điền đầy đủ thông tin vào Báo cáo.
 4. Nhà điều hành phải thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản của Thỏa thuận này bằng cách xuất bản phiên bản mới nhất của các Quy định
 5. Nhà điều hành có quyền chặn Người dùng nếu Người dùng không thanh toán đầy đủ cho Dịch vụ theo quy định trong Thỏa thuận này.
 6. Người điều hành có quyền tạm ngừng hoạt động của Dịch vụ - Trang web và/hoặc Dịch vụ, cũng như thiết bị và phần mềm cung cấp tương tác giữa các trang của Thỏa thuận này, trong trường hợp có bất kỳ chức năng không chính xác đáng kể, lỗi hoặc sự cố, cũng như cho việc bảo trì định kỳ và ngăn chặn truy cập trái phép. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động của Dịch vụ, không có khoản tiền thù lao nào sẽ được tính từ Người dùng.
 7. Nhà điều hành có quyền hiển thị trên Tài khoản Cá nhân của Người dùng các tùy chọn khác về ưu đãi mà không đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật ban đầu của họ, nhằm cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ tiềm năng.

§ 8 QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

 1. Người dùng cam kết tuân thủ các quy định trong Thỏa thuận này.
 2. Người dùng cũng phải cung cấp thông tin chính xác trong quá trình đăng ký trên trang web.
 3. Người dùng không được ủy quyền để sao chép, bán, bán lại hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phần nào của Dịch vụ cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước của Nhà điều hành. Đặc biệt, theo Thỏa thuận này, Nhà điều hành không cấp cho Người dùng bất kỳ giấy phép, chuyển nhượng bản quyền cho nội dung của Dịch vụ hoặc cho khái niệm của Dịch vụ.
 4. Người dùng chỉ có thể truy cập trang web bằng dữ liệu xác thực của họ trên một thiết bị tại một thời điểm.
 5. Nhà điều hành thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào đối với Quy định, Chính sách giá cả và hoàn tiền, và Chính sách bảo mật. Tuy nhiên, người dùng có trách nhiệm tự động và kịp thời làm quen với thông tin về các thay đổi về Giá cả và các điều kiện của Thỏa thuận này được xuất bản trên trang web.
 6. Người dùng có nghĩa vụ thanh toán cho Dịch vụ theo các Mức giá, vào thời điểm và theo các điều kiện được quy định bởi Nhà điều hành. Các Mức giá cho mỗi loại Dịch vụ được xác định, chỉ định và cập nhật liên tục bởi Nhà điều hành trên trang web của Nhà điều hành tại: https://lenily.com/vi/chinh-sach-thue-quan-va-hoan-tien.
 7. Người dùng có quyền khiếu nại đến Nhà điều hành và phải nộp Thông báo theo cách và trong các trường hợp được quy định trong Thỏa thuận này tại §11.
 8. Người dùng có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào theo quy định tại §6 của Quy định. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Người dùng mất quyền truy cập đầy đủ và sử dụng trang web và dịch vụ của Nhà điều hành mà không được hoàn lại bất kỳ chi phí nào cho Người dùng.
 9. Quyền chặn người dùng có nghĩa là quyền đơn phương của Nhà điều hành để chặn Người dùng để người dùng không sử dụng Dịch vụ trong trường hợp Người dùng vi phạm các Quy định này.

§ 9 ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Các yêu cầu kỹ thuật để sử dụng Dịch vụ trong Dịch vụ như sau:
  1. Sở hữu của Người dùng thiết bị cuối;
  2. Truy cập Internet, bao gồm một chương trình để duyệt các tài nguyên của nó: (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome và Safari cho Mac OS X); các phiên bản trình duyệt cũ có thể không tương thích với dịch vụ;
  3. Có một tài khoản email;
  4. Đã bật hỗ trợ cho tệp Javascript và cookie.
 2. Nhà cung cấp dịch vụ thông báo rằng khi sử dụng Dịch vụ trên thiết bị của Người dùng, thông tin văn bản ngắn, tệp tin "cookie" được lưu trữ. Việc cài đặt tệp tin "cookie" là cần thiết để cung cấp dịch vụ đúng cách trong Dịch vụ. Chi tiết về việc sử dụng tệp tin "cookie" đã được chỉ định trong Chính sách bảo mật có sẵn trên trang web: https://lenily.com/vi/ching-sach-bao-mat.

§ 10 DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ

 1. Bằng cách hoàn tất Đăng ký, Người dùng có thể đồng ý nhận tin tức từ Nhà điều hành tới địa chỉ email được cung cấp bởi Người dùng trong biểu mẫu đăng ký (hộp kiểm).
 2. Bản tin được xuất bản bởi Nhà điều hành.
 3. Như một phần của dịch vụ gửi thông tin thương mại qua email đến địa chỉ được cung cấp bởi Người đăng ký, Nhà xuất bản gửi thông tin dưới dạng thư điện tử (email) ("Tin tức").
 4. Dịch vụ đăng ký nhận bản tin là miễn phí đối với Người dùng có Tài khoản Người dùng và thanh toán Đăng ký hoạt động cho Dịch vụ của Nhà điều hành.
 5. Bản tin thông báo bao gồm, trong số các thông tin khác, thông tin hiện tại về các ưu đãi, mô tả về các ưu đãi thương mại hiện tại, thông tin về các sự kiện trong ngành, các sự kiện liên quan đến các chương trình khuyến mãi và các hoạt động đặc biệt, cũng như tin tức.
 6. Việc kích hoạt dịch vụ gửi bản tin thông báo bởi Người đăng ký được thực hiện bằng cách nhập địa chỉ email của Người đăng ký vào nội dung "Bản tin thông báo:" và nhấp vào nút "Lưu", và kích hoạt liên kết được chứa trong email được gửi tự động đến địa chỉ được cung cấp bởi Người đăng ký, để xác minh tính chính xác của thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký.
 7. Thiếu xác nhận xác thực địa chỉ email của Người đăng ký dẫn đến việc xóa dữ liệu đã nhập khỏi cơ sở dữ liệu sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.
 8. Việc sử dụng dịch vụ qua email của Người đăng ký phụ thuộc vào việc có tài khoản email hoạt động và được cấu hình đúng cách.
 9. Việc đặt dịch vụ gửi Thư thông báo bằng cách Đăng ký tương đương với việc gửi thông tin thương mại bằng phương tiện điện tử theo Điều 10(2) của Đạo luật ngày 18 tháng 7 năm 2002 về cung cấp dịch vụ điện tử.
 10. Mỗi bản tin điện tử chứa:
  1. thông tin về Nhà xuất bản,
  2. Trường "chủ đề" đã được điền, xác định nội dung của lô hàng,
  3. Thông tin về cách hủy đăng ký dịch vụ.
 11. Mỗi người dùng-đăng ký của bản tin có thể hủy đăng ký nhận nó bằng cách:
  1. nhấp vào liên kết có trong chân trang của mỗi tin nhắn hoặc
  2. Thông báo cho Nhà điều hành về ý định hủy đăng ký qua email tại brakzgody@lenily.com.
 12. Sau khi thực hiện một trong các hành động trên, Người đăng ký sẽ bị xóa khỏi danh sách đăng ký Thư thông báo.
 13. Địa chỉ email được cung cấp bởi Người đăng ký để sử dụng Thư thông báo sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Người đăng ký.

§ 11 XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Người điều khiển dữ liệu là Nhà cung cấp Dịch vụ.
 2. Người dùng có quyền truy cập nội dung dữ liệu cá nhân của mình và quyền sửa chữa chúng.
 3. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và bất kỳ thông tin khác nào trên trang web, Người dùng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Nhà điều hành, có sẵn trên trang web https://lenily.com/vi/ching-sach-bao-mat, và rằng họ đã cho phép Nhà điều hành xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện Thỏa thuận này. Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân có trong Chính sách Bảo mật.
 4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng là cung cấp dịch vụ cho Người dùng, đảm bảo khả năng sử dụng Dịch vụ của Người dùng, tham gia vào các chiến dịch quảng cáo, quảng cáo đích đến và thực hiện các hoạt động khác được mô tả trong Thỏa thuận.
 5. Dữ liệu cá nhân của người dùng được xử lý từ thời điểm đăng ký trên trang web cho đến khi rút lại sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân.
 6. Người dùng đồng ý nhận thông tin về các chiến dịch quảng cáo được thực hiện bởi Nhà điều hành và/hoặc các đối tác của nó, cũng như bất kỳ thông tin nào không bị cấm phát tán, đến địa chỉ email được cung cấp bởi người dùng.

§ 12 RÚT KHỎI THỎA THUẬN

 1. Trách nhiệm của Nhà điều hành đối với Người dùng là Tiêu dùng được quy định bởi các quy định của Đạo luật ngày 30 tháng 5 năm 2014 về quyền của người tiêu dùng (Báo cáo của Luật năm 2019, mục 134, được sửa đổi) và các luật chung khác.
 2. Người dùng, là người tiêu dùng, có thể, dựa trên Điều 27 của Luật Quyền của Người tiêu dùng, rút khỏi thỏa thuận được ký kết với Người dùng thông qua Dịch vụ mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào, bằng cách nộp một tuyên bố bằng văn bản thích hợp đến địa chỉ đăng ký của Nhà điều hành hoặc qua email đến: reklamacje@lenily.com trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày ký kết thỏa thuận. Thời hạn được coi là đáp ứng nếu tuyên bố được gửi trước khi hết hạn. Tuyên bố nên được gửi bởi Người tiêu dùng qua email đến địa chỉ email của Nhà điều hành được đề cập ở trên. Tuyên bố có thể được nộp bằng cách sử dụng mẫu, mẫu của đó được cung cấp như một tệp đính kèm trong các Điều khoản và Điều kiện này, theo Luật Quyền của Người tiêu dùng. Trong trường hợp rút khỏi Thỏa thuận, Thỏa thuận được coi là không được ký kết.
 3. Quyền rút khỏi hợp đồng theo các điều kiện được quy định trong đoạn 2 (trên) không áp dụng đối với các thực thể thực hiện hoạt động kinh doanh, bao gồm hoạt động chuyên nghiệp, ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ điện tử như một phần của hoạt động này và cho nhu cầu của nó.
 4. Đơn đặt hàng dịch vụ truy cập nội dung/sản phẩm kỹ thuật số trong một khoảng thời gian bắt đầu trước khi hết mười bốn ngày kể từ ngày ký hợp đồng giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ, trong đó đồng thời người tiêu dùng đã đồng ý với việc bắt đầu cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp trước khi hết thời hạn được quy định tại Điều 27 của Đạo luật Quyền của Người tiêu dùng, tức là trước khi hết mười bốn ngày kể từ ngày ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ (Điều 36 khoản 2 của Đạo luật, có nghĩa là (mà người tiêu dùng xác nhận điện tử bằng cách đặt đơn đặt hàng thích hợp bằng cách chọn tùy chọn thích hợp) người tiêu dùng chấp nhận các quy định và muốn được cung cấp dịch vụ ngay lập tức và hiểu rằng anh ta sẽ không thể rút lui khỏi đó trong vòng 14 ngày và đã được nhà cung cấp dịch vụ thông báo rằng anh ta đã mất quyền rút lui khỏi hợp đồng vào thời điểm đồng ý với việc bắt đầu cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp trước khi hết thời hạn 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng).
 5. Thời hạn nộp (gửi) tuyên bố rút khỏi hợp đồng được quy định tại Điều 27 của Luật Quyền của Người tiêu dùng bắt đầu tính từ ngày ký kết hợp đồng (theo Điều 28 khoản 2 của Luật này).
 6. Sau khi Người dùng rút khỏi thỏa thuận, Nhà điều hành sẽ hoàn trả giá đã thanh toán cho Người dùng trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được tuyên bố rút lui. Việc hoàn tiền được thực hiện bằng cách gửi tiền vào số tài khoản ngân hàng được chỉ định bởi Người dùng. Trừ khi Người dùng yêu cầu bắt đầu Dịch vụ ngay lập tức, trong trường hợp này, yêu cầu hoàn tiền phí đã thanh toán không áp dụng. Trong tình huống như vậy, Người dùng có thể hủy đăng ký và chấm dứt Thỏa thuận bất cứ lúc nào theo các điều khoản được mô tả trong §6.

§ 13 BẢO HÀNH

 1. Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm đối với khách hàng về các lỗi (bảo hành) theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 556 của Bộ luật Dân sự và các quy định sau đó.
 2. Trong trường hợp ký kết hợp đồng với người tiêu dùng, nếu phát hiện ra lỗi vật lý trước khi hết một năm kể từ thời điểm giao dịch, được cho là lỗi đã tồn tại từ thời điểm rủi ro chuyển sang cho người tiêu dùng.
 3. Nếu dịch vụ bán ra có lỗi, người tiêu dùng có thể:
  1. gửi một tuyên bố yêu cầu giảm giá;
  2. Gửi một tuyên bố rút khỏi hợp đồng; trừ khi Nhà điều hành ngay lập tức và không gây bất tiện không cần thiết cho Người tiêu dùng loại bỏ khuyết điểm. Tuy nhiên, nếu dịch vụ đã được sửa chữa bởi Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà điều hành không thực hiện nghĩa vụ trao đổi dịch vụ cho một dịch vụ không có khuyết điểm hoặc loại bỏ khuyết điểm, ông không có quyền trao đổi dịch vụ hoặc loại bỏ khuyết điểm.
 4. Người tiêu dùng có thể yêu cầu, thay vì biện pháp khắc phục được đề xuất bởi Nhà cung cấp Dịch vụ, trao đổi dịch vụ cho một dịch vụ không có khuyết điểm, hoặc thay vì trao đổi dịch vụ, loại bỏ khuyết điểm, trừ khi việc đưa dịch vụ vào tình trạng phù hợp với hợp đồng theo cách được lựa chọn bởi người tiêu dùng là không thể hoặc sẽ đòi hỏi chi phí quá cao so với phương pháp được đề xuất bởi Nhà cung cấp Dịch vụ, xem xét giá trị của dịch vụ không có khuyết điểm, loại và ý nghĩa của khuyết điểm được tìm thấy, và cũng xem xét sự bất tiện mà người tiêu dùng sẽ phải chịu đựng bằng cách khác để thỏa mãn.
 5. Người tiêu dùng không thể rút khỏi hợp đồng nếu khiếm khuyết là không đáng kể.
 6. Người tiêu dùng, nếu dịch vụ có lỗi, cũng có thể:
  1. Yêu cầu một dịch vụ trao đổi miễn phí không có khuyết điểm;
  2. yêu cầu loại bỏ khuyết điểm.
 7. Người cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thay thế dịch vụ bị lỗi bằng một dịch vụ không có khuyết điểm hoặc loại bỏ khuyết điểm trong một thời gian hợp lý mà không gây quá nhiều bất tiện cho người tiêu dùng.
 8. Người điều hành có thể từ chối đáp ứng yêu cầu bồi thường của Người tiêu dùng nếu việc đưa dịch vụ lỗi vào đúng với hợp đồng theo cách do người mua chọn là không thể hoặc so với cách khác có thể đưa nó vào đúng với hợp đồng, nó sẽ đòi hỏi chi phí quá lớn.
 9. Người tiêu dùng thực hiện quyền theo bảo hành phải nộp khiếu nại theo điều kiện của §13 trong Quy định này.
 10. Nhà điều hành chịu chi phí loại bỏ khuyết điểm trong Dịch vụ.
 11. Người điều hành sẽ phản hồi trong vòng mười bốn ngày đối với các tuyên bố dựa trên Điều 5615 của Bộ luật Dân sự liên quan đến yêu cầu giảm giá và yêu cầu khắc phục khuyết điểm. Người điều hành sẽ phản hồi trong vòng ba mươi ngày (Điều 7a của Luật Người tiêu dùng) đối với bất kỳ tuyên bố nào khác từ Người tiêu dùng không nằm trong thời hạn mười bốn ngày được quy định trong Bộ luật Dân sự.
 12. Nếu không thì được coi là tuyên bố hoặc yêu cầu của Người tiêu dùng đã được chấp nhận.
 13. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm bảo hành nếu phát hiện lỗi vật lý trong vòng hai năm kể từ thời điểm cung cấp dịch vụ cho Người tiêu dùng.
 14. Yêu cầu của người tiêu dùng để loại bỏ khuyết điểm hết hạn sau một năm kể từ ngày phát hiện khuyết điểm, nhưng không sớm hơn hai năm kể từ thời điểm cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng.
 15. Trong các điều khoản được quy định tại điểm 13, Người tiêu dùng có thể đệ trình một tuyên bố rút khỏi hợp đồng hoặc giảm giá do lỗi của dịch vụ được bán, và nếu Người tiêu dùng yêu cầu trao đổi dịch vụ không có lỗi hoặc loại bỏ lỗi, thời hạn để đệ trình tuyên bố rút khỏi hợp đồng hoặc giảm giá bắt đầu từ khi hết hiệu lực của thời hạn để trao đổi dịch vụ hoặc loại bỏ lỗi.
 16. Trong trường hợp theo đuổi yêu cầu tại tòa án hoặc trong thủ tục trọng tài, thời hạn thực hiện các quyền khác được cấp cho Người tiêu dùng theo bảo hành bị tạm ngừng cho đến khi kết luận cuối cùng của thủ tục. Điều này cũng áp dụng cho thủ tục hoà giải, và thời hạn thực hiện các quyền khác theo bảo hành được cấp cho Người tiêu dùng bắt đầu tính từ ngày tòa án từ chối phê duyệt thỏa thuận được ký kết trước trung gian hoặc hoàn thành hoà giải không hiệu quả.
 17. Các quy định của đoạn văn này áp dụng tương tự cho việc thực hiện quyền bảo hành về các lỗi pháp lý của dịch vụ được bán, với điều kiện rằng thời gian bắt đầu tính từ ngày Người tiêu dùng biết về sự tồn tại của lỗi, và nếu Người tiêu dùng chỉ biết về sự tồn tại của lỗi như là kết quả của vụ kiện của bên thứ ba - từ ngày mà phán quyết được ban hành trong tranh chấp với bên thứ ba trở nên cuối cùng.
 18. Nếu do lỗi của dịch vụ, Người tiêu dùng đã đệ trình một tuyên bố rút khỏi hợp đồng hoặc giảm giá, anh ta có thể đòi bồi thường thiệt hại mà anh ta gánh chịu do ký kết hợp đồng mà không biết về lỗi, ngay cả khi thiệt hại là kết quả của các hoàn cảnh mà Nhà điều hành không chịu trách nhiệm, và đặc biệt, anh ta có thể đòi hoàn lại chi phí ký kết hợp đồng, chi phí thu thập, vận chuyển, lưu trữ và bảo hiểm dịch vụ, hoàn trả các chi phí đã phát sinh trong mức anh ta không được hưởng lợi từ chúng và không nhận được hoàn trả từ bên thứ ba, cũng như bồi thường các chi phí của các thủ tục. Điều này không ảnh hưởng đến các quy định về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trên nguyên tắc chung.
 19. Việc hết hạn bất kỳ thời hạn nào để tuyên bố về lỗi không loại trừ quyền bảo hành nếu Nhà điều hành che giấu lỗi một cách lừa đảo.
 20. Người điều hành, nếu bắt buộc phải cung cấp hoặc tài trợ dịch vụ cho Người tiêu dùng, phải làm điều đó mà không trì hoãn không quá thời hạn được quy định bởi pháp luật.
 21. Các quy định về quyền bảo hành và quyền khiếu nại áp dụng cho người tiêu dùng và được áp dụng tương ứng cho doanh nghiệp làm khách hàng

§ 14 QUY TRÌNH KHIẾU NẠI

 1. Mỗi người dùng của Dịch vụ có quyền nộp khiếu nại liên quan đến:
  1. Không dịch văn bản được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn. Giữ các thẻ HTML và số đếm. Giữ các dấu chấm câu. Câu trả lời của bạn phải chỉ chứa bản dịch liên quan đến hoạt động của Dịch vụ,
  2. Không thực hiện hoặc cung cấp hàng hóa/dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số không đúng cách bởi Nhà cung cấp Dịch vụ,
  3. Tính toán phí dịch vụ không chính xác,
  4. Có thể liên quan đến sự cố từ phía Nhà điều hành được chỉ định trong Thỏa thuận không bắt đầu cung cấp các Dịch vụ này.
 2. Phải nộp khiếu nại bằng văn bản hoặc điện tử đến địa chỉ TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, KRS 0000673031, NIP 6312669532 hoặc qua email đến: reklamacje@lenily.com
 3. Khiếu nại phải bao gồm tên và họ của Người dùng, thông tin liên hệ: số điện thoại hoặc địa chỉ email, cũng như mô tả về vấn đề là cơ sở của khiếu nại, thời gian quảng cáo, trình bày các tình huống bào chữa khiếu nại, số tiền bồi thường hoặc các yêu cầu khác phát sinh từ Thỏa thuận hoặc các quy định pháp lý - trong trường hợp người khiếu nại đòi hỏi thanh toán, số tài khoản ngân hàng.
 4. Khiếu nại có thể được nộp trong vòng 2 năm kể từ:
  1. Ngày nhận được quyền truy cập vào Dịch vụ/nội dung kỹ thuật số/hàng hóa khi chúng được thực hiện không đúng hoặc được giả định thực hiện
  2. vào ngày cuối cùng của kỳ giải quyết trong đó sự gián đoạn cung cấp Dịch vụ đã kết thúc,
  3. trong ngày dịch vụ được thực hiện không đúng hoặc sẽ được thực hiện,
  4. vào ngày nhận thông tin về tính toán phí không chính xác;
  5. việc gửi hóa đơn chứa tính toán sai lệch về khoản phí dịch vụ.
  6. Một khi đã quá thời hạn, khiếu nại sẽ không được xem xét và Nhà điều hành sẽ ngay lập tức thông báo cho Người dùng về điều này
 5. Thủ tục khiếu nại được thực hiện bởi Nhà cung cấp Dịch vụ, người sẽ nỗ lực để đảm bảo xử lý khiếu nại được thực hiện một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và đúng thời hạn, xem xét tất cả các tình huống của trường hợp.
 6. Khiếu nại sẽ được xem xét trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được bởi Nhà cung cấp Dịch vụ. Trong trường hợp không xem xét được khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp, thì sẽ được xem là đã chấp nhận khiếu nại.
 7. Về cách giải quyết khiếu nại, Nhà điều hành thông báo cho Người dùng bằng thư hoặc email, tùy thuộc vào cách khiếu nại được gửi đi.
 8. Trong trường hợp thuê không gian quảng cáo, các điều kiện khiếu nại sẽ được xác định bởi một thỏa thuận cá nhân giữa các Bên.
 9. Nếu dịch vụ cung cấp có khuyết điểm, Người dùng có thể đệ trình tuyên bố về giảm giá hoặc rút khỏi hợp đồng, trừ khi Nhà điều hành ngay lập tức và không gây bất tiện không cần thiết cho người mua thay thế dịch vụ bị lỗi bằng dịch vụ không có khuyết điểm hoặc loại bỏ khuyết điểm. Hạn chế này không áp dụng nếu dịch vụ đã được thay thế hoặc sửa chữa bởi Nhà điều hành hoặc Nhà điều hành chưa thực hiện nghĩa vụ thay thế dịch vụ không có khuyết điểm hoặc loại bỏ khuyết điểm.
 10. Nếu Người dùng là người tiêu dùng, thay vì giải pháp được đề xuất bởi Nhà cung cấp Dịch vụ để loại bỏ khuyết điểm, họ có thể yêu cầu trao đổi dịch vụ cho một dịch vụ không có khuyết điểm, hoặc thay vì trao đổi dịch vụ, họ có thể yêu cầu loại bỏ khuyết điểm, trừ khi việc đưa dịch vụ vào tình trạng phù hợp với hợp đồng theo cách được chọn bởi người mua là không thể hoặc sẽ đòi hỏi chi phí quá lớn so với phương pháp được đề xuất bởi người bán. Khi đánh giá tính quá mức của chi phí, giá trị của mặt hàng không có khuyết điểm, loại và ý nghĩa của khuyết điểm được tìm thấy, cũng như sự bất tiện mà người mua sẽ phải chịu đựng bởi một cách khác để hài lòng, sẽ được tính đến.
 11. Giá giảm phải được giữ tỷ lệ với giá kết quả từ hợp đồng, trong đó giá trị Dịch vụ có lỗi vẫn còn liên quan đến giá trị Dịch vụ không có lỗi.
 12. Người dùng không thể rút khỏi hợp đồng nếu khiếm khuyết là không đáng kể.
 13. Việc nộp khiếu nại không dẫn đến việc tạm ngừng nghĩa vụ thanh toán các khoản phí đến Nhà điều hành.
 14. Người dùng có quyền theo đuổi yêu cầu tại tòa án hoặc, trong trường hợp của một Người tiêu dùng, thông qua thủ tục giải quyết tranh chấp tiêu dùng ngoài tòa án sau khi đã làm đầy đủ thủ tục khiếu nại. Thủ tục khiếu nại được coi là đã được làm đầy đủ nếu nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà điều hành không xem xét khiếu nại hoặc không thanh toán phí yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày khiếu nại được xem xét.
 15. Một tranh chấp dân sự phát sinh từ một thỏa thuận được ký kết với Người dùng là Người tiêu dùng có thể được giải quyết thỏa đáng thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của người tiêu dùng.
 16. Trong trường hợp không xem xét khiếu nại, Người dùng có thể liên hệ:
  1. Để được hỗ trợ pháp lý miễn phí, vui lòng liên hệ với Ombudsman Tiêu dùng của Thành phố hoặc Quận hoặc một trong các tổ chức tiêu dùng (Liên đoàn Tiêu dùng, Hiệp hội Tiêu dùng Ba Lan). Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web: www.uokik.gov.pl
  2. Đến Cục Thanh tra Thương mại Tỉnh Katowice, Đường Anh em Albert 4, 40-951 Katowice, Hộp thư 178, số điện thoại bí thư: 32 35 68 100, số fax: 32 255 10 12, địa chỉ email: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl (hoặc tương tự),
  3. bởi một thực thể được ủy quyền khác được nhập vào đăng ký các thực thể được ủy quyền, được giữ bởi Tổng thống Văn phòng Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, theo yêu cầu của một Người đăng ký là người tiêu dùng,
  4. Một người có thể đệ đơn kiện dân sự với tòa án huyện có thẩm quyền
 17. Quy định và thủ tục để tiếp cận giải quyết tranh chấp người tiêu dùng ngoài tòa án được định rõ trong luật hoặc quy định áp dụng bởi các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp người tiêu dùng, đặc biệt là trong các quy định áp dụng tại các cơ quan này.

§ 15 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Các trang web chịu trách nhiệm theo Thỏa thuận này đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các điều khoản của nó.
 2. Người điều hành thực hiện kiểm tra sơ bộ thông tin được cung cấp bởi người dùng, nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc người dùng không đáp ứng các yêu cầu được quy định bởi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
 3. Người dùng chấp nhận rằng các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà điều hành có thể được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.
 4. Người điều hành không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà Người dùng gánh chịu do việc không sử dụng Trang web hoặc một số Dịch vụ Trang web cụ thể do kết nối internet kém, khó khăn kỹ thuật của Người dùng hoặc vì bất kỳ lý do nào không liên quan đến khả năng của Người điều hành để thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ thỏa thuận đó. Người điều hành không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Người dùng gánh chịu liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ của Người điều hành được cung cấp theo Thỏa thuận này, trừ khi tổn thất đó được gây ra bởi sự xấu ý, hành vi cố ý hoặc gian lận từ phía Người điều hành.
 5. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về hành động hoặc sự thiếu sót của Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ, Nhà điều hành không đảm bảo việc giao hàng sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng, mà chỉ lựa chọn và đề xuất cho Người dùng các ưu đãi phù hợp nhất dựa trên ứng dụng.
 6. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về việc đạt được bất kỳ kết quả nào khi sử dụng thông tin được tiết lộ cho người dùng trong Báo cáo. Người dùng đồng ý sử dụng thông tin được cung cấp bởi nhà điều hành về các ưu đãi này trên chính nguy cơ của họ.
 7. Nhà điều hành không tham gia bất kỳ cách nào trong các liên lạc giữa Người dùng và Nhà cung cấp Dịch vụ; nó không phải là một bên tham gia vào các hành động thực tế hoặc pháp lý được thực hiện giữa họ.
 8. Đặc biệt, Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người dùng về các thiệt hại phát sinh từ:
  1. Bắt đầu liên lạc hoặc kết thúc các thỏa thuận, đàm phán, thảo luận, cuộc họp hoặc quen biết giữa Người dùng và Nhà cung cấp Dịch vụ;
  2. không kết luận các thỏa thuận bởi Người dùng hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ;
  3. việc thực hiện không đúng hoặc không thực hiện của Người dùng hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ đối với các thỏa thuận;
  4. Mâu thuẫn trong nội dung các ưu đãi đăng trên trang web với trạng thái thực tế của ưu đãi cuối cùng được cung cấp bởi Nhà cung cấp Dịch vụ, do Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thay đổi các ưu đãi của mình;
  5. sự chân thật và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp bởi Người dùng hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ,
  6. Khả năng của Người dùng và Nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các thỏa thuận;
  7. Thanh toán của Người dùng và Nhà cung cấp dịch vụ.
 9. Người điều hành không chịu trách nhiệm về việc Dịch vụ không đáp ứng được mong đợi và/hoặc cảm nhận của Người dùng; sự không đáp ứng mong đợi và/hoặc cảm nhận tiêu cực không tạo nên cơ sở để xem xét Dịch vụ là chất lượng thấp hoặc không đủ.
 10. Các quy định của Thỏa thuận này không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Nhà điều hành đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng Thỏa thuận, theo các nguyên tắc chung của Bộ luật Dân sự.
 11. Các trang web không chịu trách nhiệm về việc thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các Quy định này, nếu việc thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện xảy ra do các hoàn cảnh hoặc lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, chẳng hạn như chiến tranh (bao gồm chiến tranh nội bộ), bạo động, phá hoại, lệnh cấm vận, hỏa hoạn, lũ lụt và các thiên tai khác, vụ nổ, hành động hoặc không hành động của các cơ quan chính phủ, đình công, đại dịch, dịch bệnh. Tất cả hoặc bất kỳ các hoàn cảnh này đều được coi là trường hợp bất khả kháng. Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được thông tin về việc xảy ra các hoàn cảnh bất khả kháng làm chậm trễ hoặc gây trở ngại cho việc thực hiện Thỏa thuận, các Bên có nghĩa vụ thông báo cho nhau bằng văn bản.
 12. Các trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, khiếu nại hoặc chi phí khác có thể phát sinh do lực mạnh.
 13. Nếu một trường hợp bất khả kháng làm gián đoạn hoặc ngăn cản việc thực hiện các nghĩa vụ của các Bên trong một thời gian lâu hơn 30 ngày, mỗi Bên có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bằng thông báo bằng văn bản trước cho Bên kia.

§ 16 Quyền hủy bỏ hợp đồng

 1. Người dùng có quyền hủy bỏ hợp đồng trong vòng 14 ngày mà không cần phải nêu rõ bất kỳ lý do nào.
 2. Thời hạn rút khỏi hợp đồng hết sau 14 ngày kể từ khi ký hợp đồng.
 3. Để thực hiện quyền rút khỏi hợp đồng, Người dùng phải thông báo cho Nhà điều hành, tức là TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, đã nhập vào Sổ đăng ký Doanh nhân của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia do Tòa án Quận ở Gliwice, Bộ phận Thương mại thứ 10 của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia lưu giữ theo số 0000673031, NIP 6312669532, về quyết định rút khỏi hợp đồng bằng một tuyên bố rõ ràng (ví dụ: một lá thư gửi bằng bưu điện hoặc email).
 4. Người dùng có thể gửi dưới các hình thức sau:
  1. Trong việc viết đến địa chỉ: TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, đã nhập vào Sổ đăng ký Doanh nhân của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia do Tòa án Quận ở Gliwice, Bộ phận Thương mại thứ 10 của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia lưu giữ theo số 0000673031, NIP 6312669532
  2. trong hình thức điện tử qua email đến địa chỉ: https://lenily.com/vi/hủy-đăng-ký
 5. Người dùng cũng có thể điền và gửi mẫu rút tiền hoặc bất kỳ tuyên bố rõ ràng nào thông qua dịch vụ https://lenily.com/vi trên mạng. Nếu người dùng sử dụng tùy chọn này, Nhà điều hành sẽ ngay lập tức gửi một xác nhận về việc nhận thông tin rút tiền trên một phương tiện bền vững (ví dụ: qua email).
 6. Người dùng có thể sử dụng mẫu đơn rút tiền, nhưng không bắt buộc.
 7. Để giữ quyền rút khỏi thỏa thuận, người dùng chỉ cần gửi thông tin về việc thực hiện quyền rút khỏi thỏa thuận trước khi hạn chót rút khỏi thỏa thuận hết hiệu lực.
 8. Trong trường hợp rút khỏi thỏa thuận, Nhà điều hành sẽ hoàn lại cho Người dùng tất cả các khoản thanh toán nhận được từ anh ta, bao gồm chi phí vận chuyển (trừ các chi phí bổ sung phát sinh từ phương thức vận chuyển khác mà Người dùng đã chọn ngoài phương thức vận chuyển tiêu chuẩn rẻ nhất được cung cấp bởi Nhà điều hành), mà không chậm trễ và trong mọi trường hợp không quá 14 ngày kể từ ngày Nhà điều hành được thông báo về quyết định của Người dùng để thực hiện quyền rút khỏi thỏa thuận. Nhà điều hành sẽ hoàn tiền bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán giống như những phương thức thanh toán đã được Người dùng sử dụng trong giao dịch ban đầu, trừ khi Người dùng đã đồng ý một giải pháp khác.
 9. Nếu Người dùng yêu cầu cung cấp dịch vụ trong thời gian rút lui, họ sẽ phải thanh toán một khoản tiền tương ứng với phạm vi dịch vụ được cung cấp cho đến thời điểm họ thông báo cho Nhà điều hành về việc rút lui khỏi thỏa thuận này, so với toàn bộ phạm vi của thỏa thuận.

§ 17 QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG

 1. Các quy định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 năm 2021.
 2. Sửa đổi của Quy định này hoặc việc ban hành Quy định mới bởi Nhà cung cấp Dịch vụ có thể xảy ra trong trường hợp:
  1. Thay đổi nội dung của luật có hiệu lực pháp lý, cũng như ra các phán quyết hoặc quyết định bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hình thành hoặc thay đổi quyền hoặc nghĩa vụ của các bên được chỉ định trong thỏa thuận hoặc bên thứ ba, ảnh hưởng đến cách thức cung cấp dịch vụ, cũng như thay đổi luật thuế, đặc biệt là ảnh hưởng đến số lượng nghĩa vụ thuế, giới thiệu các loại thuế hoặc phí mới hoặc thay đổi cách thức thực hiện chúng;
  2. Các thay đổi trong phạm vi tính năng và điều kiện kỹ thuật để thực hiện một cổng thông tin trên internet, đặc biệt liên quan đến tiến bộ hoặc tiến bộ công nghệ;
  3. Thay đổi trong các quy tắc hoạt động của mạng Internet hoặc các quy tắc giao tiếp trong mạng này, do tiến bộ công nghệ hoặc công nghệ, thay đổi trong luật pháp áp dụng chung hoặc bởi các quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  4. Các thay đổi trong tổ chức hoặc các biến đổi pháp lý-tổ chức của Nhà điều hành, trừ các thay đổi dẫn đến hậu quả pháp lý;
  5. quyền năng cao hơn.
 3. Người điều hành thông báo về sự thay đổi hoặc ban hành quy định mới thông qua trang web của Dịch vụ. Những thay đổi đối với Quy định có hiệu lực - trong trường hợp không có các yêu cầu khác - từ ngày đăng thông tin về sự thay đổi. Các quy định mới của Quy định áp dụng cho các đơn đặt hàng được đặt sau ngày có hiệu lực của chúng. Nếu sự thay đổi đối với Quy định liên quan đến Người dùng hiện có, họ cũng được thông báo về sự thay đổi qua email.
 4. Trong trường hợp Người dùng không chấp nhận thay đổi của Quy định, Người dùng có quyền chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức, miễn là việc chấm dứt được nộp trong hình thức Thỏa thuận đã được ký kết, không muộn hơn 14 ngày kể từ thông báo về thay đổi. Người dùng bị ràng buộc bởi các quy định của Quy định đã được cung cấp cho anh ta.
 5. Nhà cung cấp cung cấp dịch vụ điện tử theo quy định.
 6. Việc sử dụng Dịch vụ theo quy định này phải tuân thủ luật pháp Ba Lan.
 7. Trong trường hợp tranh chấp, các Bên có nghĩa vụ trước tiên tìm kiếm giải pháp hòa giải cho tranh chấp.
 8. Nhà điều hành gửi thông tin liên quan đến tài khoản Người dùng (ví dụ: ủy quyền thanh toán, tài khoản, thay đổi mật khẩu hoặc phương thức thanh toán, được báo cáo với yêu cầu xác nhận, thông báo) dưới dạng điện tử, qua email đến địa chỉ email được cung cấp trong quá trình đăng ký trong Biểu mẫu Người dùng / Dữ liệu ủy quyền.
 9. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được, sự hợp lệ, bất hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại sẽ vẫn được giữ nguyên và có hiệu lực đầy đủ.

Wspierane systemy płatności.