CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN PHÍ VÀ CHI PHÍ


Phiên bản 1 từ ngày 7 tháng 4 năm 2021.


 1. Chính sách Thuế và Hoàn tiền này là một phần không thể thiếu của QUY ĐỊNH CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ của TimeTo Sp. z o.o. (được xuất bản trên trang web https://lenily.com/vi/quy-dinh; sau đây được gọi là: Quy định), nó xác định và thiết lập tất cả các giá (chi phí) và chính sách hoàn tiền dựa trên Thỏa thuận giữa Nhà điều hành và Người dùng.
 2. Chủ sở hữu trang web Lenily.com là công ty TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, đã nhập vào Sổ đăng ký Doanh nhân của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia do Tòa án Quận ở Gliwice, Bộ phận Thương mại thứ 10 của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia lưu giữ theo số 0000673031, NIP 6312669532, CÓ VỐN ĐIỀU LỆ: 5 000,00 PLN ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN ĐẦY ĐỦ, [sau đây được gọi là: Nhà cung cấp dịch vụ, Nhà điều hành], cũng có thể liên hệ qua email: info@lenily.com
 3. Các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà điều hành là có phí và có sẵn trên cơ sở đăng ký định kỳ. Thời gian dịch vụ là 11 ngày lịch từ ngày thanh toán cho Dịch vụ. Sau thời gian này, thời gian được gia hạn tự động thêm 11 ngày. Hợp đồng được ký kết vô thời hạn.
 4. Dịch vụ Nhà cung cấp sẽ được cung cấp trên cơ sở đăng ký bắt đầu từ ngày đầu tiên của Giai đoạn Đăng ký
 5. Đăng ký sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của thanh toán và kéo dài cho đến khi chấm dứt thỏa thuận (hủy đăng ký bởi Người dùng).
 6. Người dùng có thể chấm dứt Thỏa thuận (hủy đăng ký) bất cứ lúc nào. Thủ tục chấm dứt Thỏa thuận được quy định tại §6 của Quy định. Việc chấm dứt này sẽ dẫn đến mất mọi quyền truy cập vào Dịch vụ và các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà điều hành mà không hoàn lại chi phí cho Người dùng. Để hủy đăng ký, Người dùng sẽ truy cập trang "Hủy đăng ký" (https://lenily.com/vi/unsubscribe) trên trang web của Nhà điều hành và làm theo hướng dẫn để chấm dứt (hủy đăng ký).
 7. Thanh toán, bao gồm đăng ký thanh toán hoặc thẻ tín dụng và thanh toán trực tuyến, được xử lý bởi Nhà điều hành thanh toán.
 8. Bằng cách thanh toán cho dịch vụ, người dùng chấp nhận Quy định của Nhà điều hành Thanh toán. Thanh toán không phải là một phần của các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà điều hành, mà đó là một dịch vụ được cung cấp bởi Nhà điều hành Thanh toán.
 9. Bằng cách chấp nhận chính sách giá cả và hoàn trả của TimeTo Sp. z o.o. và đồng ý với Đăng ký, người dùng đồng ý cho Phương thức Thanh toán thực hiện việc thu thập định kỳ từ thẻ thanh toán số tiền tương ứng với số tiền phí để truy cập dịch vụ. Phí sẽ được thu bởi Phương thức Thanh toán theo Điều 3 của Chính sách giá cả và hoàn trả.
 10. Người dùng rõ ràng đồng ý rằng thời điểm bắt đầu dịch vụ của Nhà điều hành liên quan đến việc kết nối hiệu quả của thẻ tín dụng / ghi nợ hoặc thực hiện thanh toán qua chuyển khoản điện tử. Người dùng rõ ràng chấp nhận và thừa nhận rằng việc cung cấp đầy đủ dịch vụ bởi Nhà điều hành (cho đó phải trả phí) xảy ra sau khi người dùng đã truy cập vào trang web hoạt động đầy đủ và đã được cung cấp danh sách các ưu đãi thông qua trang web và gửi danh sách các ưu đãi đến địa chỉ email của người dùng được cung cấp trong quá trình đăng ký.
 11. Người dùng thừa nhận và chấp nhận rằng Nhà điều hành có quyền được hưởng phí cho dịch vụ được cung cấp. Trong trường hợp cần hoàn tiền cho giao dịch được thực hiện bởi khách hàng với thẻ thanh toán, người bán sẽ hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng được gán cho thẻ thanh toán của Bên đặt hàng. Người dùng sẽ không nhận được hoàn tiền cho thời gian đăng ký mà trong đó dịch vụ đã được thực hiện.
 12. Giá dịch vụ của nhà điều hành như sau:
  • Phí kích hoạt: 0,00 EUR hoặc 0,01 EUR (số tiền phí kích hoạt phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và không phụ thuộc vào Nhà khai thác)
  • Phí đăng ký: 8,3 EUR được tính mỗi 11 ngày
 13. Thanh toán cho Dịch vụ theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện dựa trên việc thanh toán trước 100% theo cách quy định trong Quy định và Chính sách Thanh toán này. Phương thức thanh toán có sẵn: Thẻ ghi nợ / Tín dụng:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. Thẻ MasterCard Electronic
  5. Maestro
 14. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thanh toán. Nếu thanh toán không được giải quyết thành công do hết hạn, không đủ tiền hoặc bất kỳ lý do nào khác, và Người dùng không chấm dứt Thỏa thuận, Nhà điều hành ngay lập tức khóa tài khoản Người dùng và truy cập vào Dịch vụ cho đến khi thanh toán đầy đủ được thực hiện.
 15. Nghĩa vụ của Người dùng phải thanh toán cho Dịch vụ của Nhà khai thác chỉ được coi là đã được thực hiện đầy đủ sau khi toàn bộ số tiền đã được nhận vào tài khoản của Nhà khai thác.
 16. Nhà điều hành có quyền thay đổi giá (chi phí) của Dịch vụ theo quyết định của mình. Trong trường hợp thay đổi giá, Nhà điều hành thông báo cho Người dùng về việc này. Nếu Người dùng không đồng ý với sự thay đổi giá, họ có thể chấm dứt Thỏa thuận theo các điều khoản được mô tả trong §6 của Quy định.
 17. Tất cả các giá dịch vụ của Nhà điều hành sẽ được xác định bằng đồng tiền EUR. Dịch vụ Thanh toán của Nhà điều hành không được hoàn lại và không bao gồm phí ngân hàng và/hoặc thương mại.

Wspierane systemy płatności.