MỤC TIÊU VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN LẠI

Phiên bản 1 từ ngày 7 tháng 4 năm 2021.

 1. Chính sách Thuế quan và Bồi hoàn này là một phần không thể thiếu của TimeTo Sp. z o.o. (được công bố trên trang web https://lenily.com/vi/quy-dinh; ; sau đây gọi là: Quy định), chỉ định và đặt tất cả các mức giá (chi phí) và chính sách hoàn trả trên cơ sở của các Thỏa thuận giữa Người vận hành và Người dùng.
 2. Chủ sở hữu của Trang web Lenily.com là TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, đã nhập vào Sổ đăng ký Doanh nhân của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia do Tòa án Quận ở Gliwice, Bộ phận Thương mại thứ 10 của Cơ quan Đăng ký Tòa án Quốc gia lưu giữ theo số 0000673031, NIP 6312669532 [sau đây gọi là: Nhà cung cấp dịch vụ, Nhà điều hành], cũng có thể được liên hệ bằng e-mail theo địa chỉ e-mail sau: info@lenily.com
 3. Các dịch vụ do Nhà điều hành cung cấp có sẵn trong các Gói cung cấp dịch vụ (Đăng ký) sau:
 1. Gói hàng tháng: thời hạn cung cấp dịch vụ trong gói này là 30 ngày dương lịch, bắt đầu từ ngày thanh toán Dịch vụ. Sau thời gian này, thời hạn sẽ tự động được gia hạn thêm 30 ngày.
 1. Các dịch vụ của Nhà điều hành sẽ được cung cấp trên cơ sở đăng ký, bắt đầu từ ngày đầu tiên của Thời hạn Đăng ký, không bao gồm Gói hàng năm.
 2. Việc đăng ký gói dùng thử hàng tháng, ½, sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên thanh toán và sẽ kéo dài tối đa 6 (sáu) tháng dương lịch. Khi chấm dứt đăng ký, Thỏa thuận sẽ được coi là chấm dứt. Nếu khoản thanh toán không được giải quyết thành công do hết hạn, không đủ tiền hoặc bất kỳ lý do nào khác, nó sẽ góp phần tự động khóa tài khoản của Người dùng và do đó sẽ dẫn đến việc gián đoạn dịch vụ cho đến khi thanh toán được thực hiện.
 3. Người dùng có thể chấm dứt Thỏa thuận (chấm dứt đăng ký) bất kỳ lúc nào. Thủ tục chấm dứt Thỏa thuận được nêu trong §6 của Quy định. Việc chấm dứt như vậy sẽ dẫn đến việc mất tất cả quyền truy cập vào Trang web và các dịch vụ do Nhà điều hành và Nhà điều hành cung cấp mà không được bồi hoàn cho Người dùng. Để chấm dứt đăng ký, Người dùng sẽ truy cập trang "Hủy đăng ký" (https://lenily.com/vi/unsubscribe) trên trang web của Nhà điều hành và làm theo hướng dẫn về việc chấm dứt (hủy bỏ)).
 4. Việc thanh toán, bao gồm đăng ký thanh toán / thẻ tín dụng và các khoản thanh toán trực tuyến, do Nhà điều hành thanh toán, Płatność, w tym rejestrację karty płatniczej/kredytowej oraz płatności online, obsługuje Operator Płatności, którym jest

https://stripe.com/

 1. Bằng cách chọn gói và phương thức thanh toán cho dịch vụ, Người sử dụng chấp nhận các Quy định của Đơn vị vận hành thanh toán. Khoản thanh toán không phải là một yếu tố của các dịch vụ do Nhà điều hành cung cấp, nhưng nó là dịch vụ do Nhà điều hành thanh toán cung cấp.
 2. Bằng cách chấp nhận chính sách thuế quan và trả hàng của TimeTo Sp. z o.o. và, bằng cách chọn một gói cụ thể, đồng ý theo chu kỳ, phù hợp với gói đã chọn, được Nhà điều hành thanh toán (PayU S.A. hoặc BlueMedia S.A.) tính phí từ thẻ thanh toán số tiền tương ứng với giá trị của gói phí. Phí sẽ do Nhà điều hành thanh toán tính theo gói mà Người dùng đã chọn.
 3. Là một phần của dịch vụ thanh toán định kỳ, người dùng có tùy chọn lưu chi tiết thẻ và lệnh ghi nợ trực tiếp. Dữ liệu thẻ sẽ được Nhà điều hành thanh toán (PayU S.A. hoặc Bluemedia S.A.) lưu trữ. Bằng cách đóng vai trò trung gian trong việc thực hiện thanh toán, PayU cung cấp công cụ Mã thông báo (mã nhận dạng thẻ ảo), cho phép chỉ định một số nhận dạng duy nhất cho một Khách hàng cá nhân bằng cách mà Khách hàng thực hiện thanh toán định kỳ cho công ty.
 4. Người dùng thể hiện rõ ràng sự đồng ý của mình rằng thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ của Nhà điều hành được liên kết với kết nối hiệu quả của thẻ tín dụng hoặc thanh toán bằng chuyển khoản điện tử. Người dùng chấp nhận và thừa nhận rằng việc cung cấp đầy đủ dịch vụ của Người vận hành (sẽ đến hạn trả thù lao) diễn ra sau khi Người dùng nhận được quyền truy cập vào Trang web với đầy đủ chức năng và cung cấp cho anh ta danh sách các ưu đãi qua trang web và gửi danh sách các đề nghị đến địa chỉ e-mail. Người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký.
 5. Người dùng thừa nhận và chấp nhận rằng Người vận hành được hưởng thù lao cho dịch vụ được cung cấp. Nếu có nhu cầu hoàn lại tiền cho giao dịch của khách hàng bằng thẻ thanh toán, người bán sẽ hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định trong thẻ thanh toán của Bên đặt hàng. Người dùng sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho khoảng thời gian đăng ký mà dịch vụ đã được thực hiện.
 6. The price of the operator's services is as follows:
 1. Gói hàng tháng:

Phí kích hoạt: 0 EUR

Phí đăng ký 8,3 EUR được tính hàng tháng

 1. Thanh toán cho Dịch vụ theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện trên cơ sở thanh toán trước 100% theo cách thức được quy định trong Quy định và Chính sách phí này.

Các phương thức thanh toán có sẵn:

Thẻ tín dụng:

 1. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của khoản thanh toán. Nếu khoản thanh toán không được giải quyết thành công do hết hạn, không đủ tiền hoặc bất kỳ lý do nào khác và Người dùng không chấm dứt Thỏa thuận, Nhà điều hành ngay lập tức khóa tài khoản của Người dùng và quyền truy cập vào Trang web cho đến khi thanh toán đầy đủ.
 2. Nghĩa vụ của Người dùng thanh toán cho Dịch vụ của Người vận hành chỉ được coi là được thực hiện sau khi tất cả các khoản tiền được ghi có vào tài khoản của Người điều hành.
 3. Nhà điều hành có quyền thay đổi giá (chi phí) của Dịch vụ theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp có sự thay đổi về giá, Nhà điều hành sẽ thông báo cho Người sử dụng về thực tế này. Nếu Người dùng không đồng ý với việc thay đổi giá, anh ta có thể chấm dứt Thỏa thuận theo các điều khoản được mô tả trong §6 của Quy định.
 4. Tất cả giá cho Dịch vụ của Nhà điều hành sẽ được đặt bằng EURO. Các dịch vụ của Nhà điều hành thanh toán không được hoàn lại và không bao gồm phí ngân hàng và / hoặc phí thương mại.
 5. Giá của Dịch vụ của Nhà điều hành đã bao gồm VAT (23%).

Wspierane systemy płatności.


Trang web sử dụng cookie. Thêm thông tin