POLITYKA TARYF I ZWROTU KOSZTÓW

Wersja 1 z dnia 7.04.2021 roku.

 1. Niniejsza Polityka Taryf i Zwrotu Kosztów stanowi integralną część REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ TimeTo Sp. z o.o. (opublikowanego na stronie https://lenily.com/pl/regulamin-1; dalej jako: Regulamin), określa i ustala wszelkie ceny (koszty) oraz politykę zwrotu kosztów na podstawie Umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 2. Właścicielem Serwisu Lenily.com jest spółka TimeTo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000673031, NIP 6312669532, POSIADAJĄCA KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 ZŁ WPŁACONY W CAŁOŚCI, [zwany dalej: Usługodawcą, Operatorem], z którą można się również kontaktować drogą mailową pod adresem e-mail: info@lenily.com
 3. Usługi świadczone przez Operatora są dostępne w następujących Pakietach świadczenia usług (Subskrypcji):
 1. Pakiet miesięczny: okres świadczenia usługi w tym pakiecie to 30 dni kalendarzowych rozpoczynający się w dniu zapłaty za Usługi. Po tym czasie następuje automatyczne przedłużenie okresu na kolejny okres 30 dni.
 2. Pakiet ½: okres świadczenia usługi w tym pakiecie to 15 dni kalendarzowych rozpoczynający się w dniu zapłaty za Usługi. Po tym czasie następuje automatyczne przedłużenie okresu na kolejny okres 15 dni.
 3. Pakiet roczny: świadczenie usługi w tym pakiecie jest na czas jednego roku rozpoczynający się w dniu zapłaty za Usługi. Po tym czasie świadczenie usługi zostaje zakończone.
 1. Usługi Operatora będą świadczone na zasadzie abonamentu począwszy od pierwszego dnia Okresu Subskrypcji z wyłączeniem Pakietu rocznego.
 2. Subskrypcja pakietów miesięczego, ½, testowego rozpocznie się pierwszego dnia zapłaty potrwa maksymalnie 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych. Po zakończeniu abonamentu Umowa zostanie uznana za rozwiązaną. Jeżeli płatność nie zostanie pomyślnie uregulowana z powodu wygaśnięcia, niewystarczających środków lub z innego powodu, przyczyni się to do automatycznego zablokowania konta Użytkownika, a tym samym spowoduje przerwanie świadczenia usług, do czasu uiszczenia płatności.
 3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę (zakończyć subskrypcję). Procedurę wypowiedzenia Umowy określa §6 Regulaminu Takie wypowiedzenie spowoduje utratę całego dostępu do Serwisu i świadczonych usług przez Operatora i Operatora bez zwrotu kosztów dla Użytkownika. Aby zakończyć subskrypcję, Użytkownik wejdzie na stronę „Anuluj subskrypcję" (https://lenily.com/pl/unsubscribe) na stronie internetowej Operatora i zastosuje się do instrukcji dotyczących wypowiedzenia (anulowania).
 4. Płatność, w tym rejestrację karty płatniczej/kredytowej oraz płatności online, obsługuje Operator Płatności, którym jest

https://stripe.com/

 1. Użytkownik, dokonując wyboru pakietu oraz metody płatności za usługę, akceptuje Regulamin Operatora płatności. Płatność nie jest elementem świadczonych przez Operatora usług lecz jest to usługa świadczona przez Operatora Płatności.
 2. Użytkownik akceptując politykę taryf i zwrotów firmy TimeTo Sp. z o.o. oraz, wybierając określony pakiet, wyraża zgodę na cykliczne, zgodne z wybranym pakietem pobieranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem.
 3. Użytkownik wyraźnie wyraża pełną zgodę, że moment rozpoczęcia świadczenia usługi Operatora wiąże się z skutecznym połączeniem karty kredytowej lub dokonaniem opłaty za pomocą przelewu elektronicznego. Użytkownik wyraźnie akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że pełne świadczenie usługi przez Operatora (za które należne jest wynagrodzenie) następuje po otrzymaniu przez Użytkownika dostępu do Serwisu o pełnej funkcjonalności oraz dostarczeniu mu listy ofert za pośrednictwem strony internetowej oraz przesłaniu listy ofert na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Operatorowi przysługuje wynagrodzenie za świadczoną usługę. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedawcy dokonają zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu za okres abonamentowy, w którym usługa została wykonana.
 5. Cena usług operatora kształtuje się następująco:
 1. Pakiet miesięczny:

Opłata aktywacyjna: 1 EUR

Opłata subskrypcyjna 10 EUR/44,70 PLN pobierana co miesiąc

 1. Pakiet 1/2:

Opłata aktywacyjna: 1 EUR

Opłata subskrypcyjna 5,50 EUR/24,60 PLN pobierana co 15 dni

 1. Pakiet roczny:

Opłata aktywacyjna: 1 EUR

Opłata jednorazowa: 100 EUR/447 PLN

 1. Płatności za Usługi w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na podstawie 100% przedpłaty w sposób określony w Regulaminie i niniejszej Polityki dotyczących opłat.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość płatności. Jeżeli płatność nie zostanie pomyślnie uregulowana z powodu wygaśnięcia, niewystarczających środków lub z innego powodu, a Użytkownik nie wypowie Umowy, Operator natychmiast blokuje konto Użytkownika i dostęp do Serwisu do czasu uiszczenia pełnej płatności.
 2. Zobowiązanie Użytkownika do zapłaty za Usługi Operatora uważa się za wykonane dopiero po wpłynięciu całości środków na rachunek Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen (kosztów) Usług według własnego uznania. W przypadku zmiany cen, Operator informuje o tym fakcie Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę cen, może wypowiedzieć Umowę na zasadach opisanych w §6 Regulaminu.
 4. Wszystkie ceny za Usługi Operatora zostaną ustalone w Złotówkach. Usługi Operatora Płatności nie podlegają zwrotowi i nie obejmują opłat bankowych i / lub komercyjnych.
 5. Ceny Usług Operatora zawierają podatek VAT (23%).

Wspierane systemy płatności.


Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji